SPU bola ocenená cenou Digitálna jednotka

napísal

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa 26. novembra stretli na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. V rámci programu boli ocenení dvadsiati členovia koalície cenou Digitálna jednotka za plnenie svojich záväzkov. Medzi ocenenými je aj SPU v Nitre.

Digitálna koalícia funguje na jednom základnom princípe, v rámci ktorého sa jednotliví členovia dobrovoľne zaväzujú, že budú zlepšovať úroveň digitálnych zručností na Slovensku.

Hlavným bodom programu výročného zasadnutia bol odpočet plnenia záväzkov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov, odovzdanie ocenení Digitálna jednotka 2019, ale aj odovzdanie ocenení najlepším školám, ktoré sa zapojili do testovania IT zručností IT Fitness Test 2019 či vyhlásenie víťazov celoslovenskej súťaže Networking Academy Games 2019.

„V roku 2019 sa nám podarilo uviesť do života Stratégiu digitálnej transformácie 2030, ktorá definuje konkrétne priority Slovenska v kontexte prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych trendov. Tiež sme zahájili Národný prieskum digitálnych a technických zručností, v ktorom sme sa zamerali na digitálne kompetencie zamestnancov malých a stredných podnikov, jeho výsledky budú známe v priebehu budúceho roka. Verím, že členovia Digitálnej koalície vo svojich aktivitách nepoľavia a som presvedčený, že len vďaka našej vzájomnej spolupráci a iniciatíve budeme lepšie pripravení na výzvy, ktoré nás v digitálnej dobe očakávajú,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR si vyčlenil záväzky, ktoré predbežne napĺňa. Patrí medzi ne napríklad koordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií a podpora malých podnikov a výskumných inštitúcií a podpory prenikania digitalizácie do všetkých odvetví.

Vicepremiér ocenil skutočnosť, že rastie počet členov koalície a kým vo februári tohto roka mala 67 členov s 219 záväzkami v rôznom stave plnenia, na rokovaní prijali ďalších 16 nových členov -  spoločnosti zo súkromnej sféry, ako aj škôl.

Tiež bolo  vyhodnotené plnenie záväzkov, s odpočtami plnenia vystúpili predstavitelia ministerstiev, ale aj zástupcovia firiem. Najaktívnejší členovia si prevzali špeciálne ocenenia Digitálna jednotka 2019. Medzi laureátmi je aj SPU v Nitre, ktorá bola prijatá za člena Digitálnej koalície na výročnom zasadnutí 14. februára 2019. Ocenenie univerzita dostala za splnenie záväzku.

 „Teší ma, že aktivity členov nie sú len formálne a viaceré členské subjekty dnes môžeme pochváliť a oceniť ich výnimočne iniciatívny prístup,“ povedal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda Výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský. 

Digitálna koalícia vznikla z iniciatívy IT Asociácie Slovenska s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a inovácie 27. septembra 2017. Jej základným princípom je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení. Cieľom je mobilizovať organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností. Koalícia spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora.

Späť