SPU v nasledujúcom funkčnom období povedie doc. Klaudia Halászová

napísal

Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na svojom zasadnutí 11. apríla 2018 volil kandidáta na funkciu rektora na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. Z desiatich osobností, ktoré fakulty a univerzitné pracoviská navrhli na túto zodpovednú funkciu, kandidatúru prijali štyri. Po prvýkrát v šesťdesiatpäťročnej  histórii našej alma mater štyri dámy: (v abecednom poradí) doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekanka FZKI, prof. Dr. Ing. Elena Horská,  dekanka FEM, prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., vedúca Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ a doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR.

Vzdelávanie...veda...kvalita...spolupráca...empatia

Svoje vízie, predsavzatia a plány, ktoré by v prípade zvolenia do funkcie rektorky chceli realizovať, predstavili  v túto jarnú stredu popoludní  v aule SPU nielen členom akademického senátu, ale aj zamestnancom a študentom univerzity. Každá z nich má za sebou penzum práce na rôznych postoch, na univerzite, v riadiacich funkciách, v pedagogike aj manažmente. Svoje vedomosti a skúsenosti ponúkli v prospech rozvoja školy.  Rozsiahle programové tézy, ktoré voličom ponúkli, tu rozmieňali na konkrétne úlohy, na ktoré by sa chceli koncentrovať. Počnúc nadväznosťou na dlhodobé tradície, cez skvalitňovanie a aktualizovanie pedagogického procesu, vedeckovýskumnej práce či napĺňania podstaty zelenej univerzity, až po spoluprácu s praxou, zlepšovanie  pracovných podmienok zamestnancov a podmienok života študentov. Kandidátky  kládli veľký dôraz na spôsoby získavania študentov, medzinárodné prepojenie univerzity, ale aj na spoluprácu fakúlt, ktorá podľa všetkých štyroch kandidátok  absentuje, na jej financovanie , akreditačný proces či systém hodnotenia kvality. Po predstavení volebných programov nastal čas na diskusiu, v ktorej sa zamestnanci aj študenti kandidátok pýtali na ich konkrétne názory na medzinárodné zapojenie univerzity, na jazykové kompetencie, spoluprácu s praxou, vytváranie lepších podmienok pre život študentov, aj na možnosť zamedzovať atomizácii univerzity a zlepšovať spoluprácu medzi jej fakultami.

Hlasy a dôvera

Volebný akt sa konal v zasadacej miestnosti pod aulou SPU. Tridsaťtri voličov, členov akademického senátu, v tajnom hlasovaní v prvom kole kandidátku na post rektorky nezvolilo. Doc. Halászová získala 12 hlasov, prof. Horská 7, prof. Lacko-Bartošová 4 a doc. Roháčiková 10 hlasov. Až druhé kolo volieb rozhodlo. Predsedníčka AS SPU doc. Mgr. Danka Moravčíková, PhD., vyhlásila výsledok voľby, podľa ktorej 33 hlasujúcich odovzdalo 30 platných hlasov, pričom 18 z nich získala doc. Klaudia Halászová. Volebná komisia skonštatovala, že s 54,55-percentným podielom hlasov bola zvolená za kandidátku na rektora SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022. Nová rektorka sa svojej funkcie ujme po menovaní prezidentom republiky v júli t.r.

„Chcem sa poďakovať za hlasy tým členom akademického senátu, ktorých som presvedčila o svojich úmysloch a dúfam, že moje pôsobenie vo funkcii presvedčí aj ostatných, že som to myslela vážne,“ povedala Klaudia Halászová po tom, ako jej k voľbe zablahoželal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., predsedníčka AS SPU Danka Moravčíková  i ostatní prítomní. „Dostala som podporu, ktorú si veľmi vážim. Čaká nás zložité obdobie, veľa práce, nové akreditačné procesy, systém kvality, je toho naozaj veľa, čo možno zlepšiť. Bude nás to stáť veľa energie, ale nebude to len moja energia, veď máme šesť fakúlt a na našich cieľoch musíme zapracovať spoločne, aby sme sa stali kvalitnou, špičkovou ustanovizňou. Musíme sa začať porovnávať s inými univerzitami, a nie sami medzi sebou. To bude možno jedna z najdôležitejších úloh, ktoré budeme musieť riešiť,“ konštatovala budúca rektorka.  

Vízie a plány

Nadviazala tak v skratke na svoje tézy, ktoré prezentovala v aule. „Prijatie kandidatúry bolo jasným deklarovaním záujmu budovať univerzitu v súlade s mojím doterajším prístupom k práci a k ľuďom, ktorým nie je ľahostajné, akým smerom sa uberáme,“ povedala. Filozofia jej programových téz je zakotvená v zlepšovaní vzdelávacieho procesu, a to  v súčinnosti so zástupcami študentov, pretože tí sú podľa doc. Halászovej najlepším zrkadlom učiteľskej práce. Škola musí preto prevziať zodpovednosť za absolventa, aby jeho vedomosti a kompetencie boli v súlade s jeho študijným odborom.  Komparatívnou výhodou školy musí byť kvalita. V oblasti vedy a výskumu považuje Klaudia Halászová za dôležité vytvárať podmienky pre učiteľov s veľkým potenciálom, hľadať možnosti v interdisciplinárnom chápaní vedeckovýskumnej činnosti. Výskumné centrum AgroBioTech považuje nielen za príležitosť pre špičkový výskum, ale aj ako šancu na odstránenie bariér  medzifakultného výskumu. Za dôležitú považuje revitalizáciu univerzitného kampusu so všetkým, čo k tomu patrí. Jedným z rozhodujúcich faktorov budúceho úspechu sa môže stať podľa doc. Halászovej tvorba novej, inštitucionálnej kvality a riadenie univerzity v zmysle princípov slobodnej tvorivosti, vzdelanosti, zdravého sebavedomia, zároveň pokory a medziľudského porozumenia.

Vizitka

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Narodila sa 15. 12. 1973. Je absolventkou SPU v Nitre, fytotechnický odbor - ochrana životného prostredia. V roku 2002 získala titul doktora filozofie v odbore krajinné inžinierstvo a v roku 2014 obhájila vedecko-pedagogický titul docent v odbore krajinárstvo. Od roku 2012 je dekankou Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Doc. Klaudia Halászová je držiteľkou celého radu osvedčení,  členkou vedeckých a odborných rád. Žije v Nitre.

Späť