Rektorské sympózium VUA 2018: opäť na partnerskej LSU s podporou veľvyslanectiev krajín V4 v USA

napísal

Vyšehradská univerzitná asociácia (VUA) a Poľnohospodárske centrum Louisianskej štátnej univerzity (LSU AgCenter Global Network) zorganizovali druhý ročník sympózia, ktoré sa konalo od 16. do 20. apríla 2018. Podujatie určené pre rektorov, členov manažmentu univerzít a transferových centier sa tentoraz orientovalo na prípadové štúdie predstavujúce príklady dobrej praxe v oblasti spolupráce akademických inštitúcií so subjektmi verejného a súkromného sektora. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 30 zástupcov partnerských univerzít a ďalších inštitúcií, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev krajín V4. Našu univerzitu na sympóziu reprezentovala skupina pod vedením rektora SPU a prezidenta VUA Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

Prvá časť programu sa realizovala priamo v teréne a účastníci mali možnosť dozvedieť sa podrobnosti o modeloch verejno-súkromných partnerstiev a spolupráci univerzity s rôznymi typmi podnikov a farmárskych asociácií. Druhá časť sympózia sa odohrávala na pôde maďarského veľvyslanectva vo Washingtone D.C. za účasti zástupcov veľvyslanectiev z krajín V4, vrátane slovenského. Všetkých zúčastnených privítal maďarský veľvyslanec pán László Szabó. Nasledujúce prezentácie a diskusia zdôraznili význam globálnej spolupráce v oblasti poľnohospodárstva a poukázali na ďalšie zaujímavé možnosti, ktoré vyústili do podpisu piatich nových memoránd o spolupráci. SPU v Nitre v rámci tejto časti programu predstavila výstupy aktuálne riešeného projektu Made in Danube (Interreg Danube Transnational Programme), ktorého cieľom je intenzívnejšie prepojenie vedeckovýskumných inštitúcií s praxou a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti bioekonomiky. 

Spoločensky významným bodom programu bolo ocenenie hlavných aktérov z LSU zastrešujúcich spoluprácu s našou univerzitou a VUA. Rektor SPU v Nitre odovzdal zlatú medailu SPU prof. Johnovi Russinovi a vo svojom príhovore  zrekapituloval históriu a vývoj tejto spolupráce, ktorá sa začala v roku 2014 a odvtedy sa rozšírila na rôzne oblasti – napr. letné školy pre študentov, účasť expertov na projektových aktivitách, výmenné prednášky a pobyty pedagógov a výskumných pracovníkov.  Všetci zúčastnení vysoko hodnotili skutočnosť, že pôvodne bilaterálna spolupráca medzi SPU a LSU prostredníctvom VUA umožnila prepájanie aktivít aj s ďalšími európskymi akademickými inštitúciami a rozšírila tak ich možnosti a príležitosti v oblasti internacionalizácie na transatlantickej úrovni.

Ísť späť