Projekt UNI:ARCH priblíži historické, kultúrne a architektonické hodnoty objektov v správe SPU

napísal

Slovenská architektúra skrýva bohatý potenciál, ktorý treba kvalitne spracovávať, dokumentovať a šíriť. Súčasťou architektonického  fondu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je široká škála hodnotných objektov. Ich historické, kultúrne a architektonické hodnoty mapuje projekt UNI:ARCH (Slovenská poľnohospodárska UNIverzita v Nitre - ARCHitektonické hodnoty objektov) KEGA č. 015SPU-4/2020, ktorý riešia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie a informovanosť širokého spektra prijímateľov.

„Považujeme za dôležité rôznymi spôsobmi a intenzívnejšie informovať študentov, zamestnancov, hostí univerzity ale aj širokú verejnosť o tom, že Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre nie je významnou inštitúciou len z hľadiska vzdelávania, ale disponuje aj architektonickým a hmotným kultúrnym bohatstvom a prináša hodnoty aj v kultúrno-spoločenskej oblasti,“ hovorí vedúca riešiteľského kolektívu Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. „Prostredníctvom projektu UNI:ARCH, riešeného v komisii č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia KEGA, budeme vyhľadávať a zhromažďovať informácie o významných objektoch SPU a vytvoríme databázu podkladov a informácií, ktorá sa bude priebežne dopĺňať. Bude slúžiť, okrem iného, na tvorbu prezentačných výstupov ako sú postery, brožúry, webové stránky, videá a podobne,“ dodáva docentka Štěpánková.

Okrem areálu pôvodnej Vysokej školy poľnohospodárskej architektov V. Dedečka a R. Miňovského má univerzita viacero dôležitých a z architektonického a historického hľadiska hodnotných objektov. Jedným z nich je aj budova pôvodnej Štátnej odbornej hospodárskej školy z r. 1932 na Hospodárskej ulici 7, ktorá bola v roku 1998 vyhlásená za  národnú kultúrnu pamiatku. Práve funkcionalistickému objektu architekta J. Grossmanna sa venujú dve podujatia pripravované na SPU v rámci  Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Prvým je výstava posterov v priestoroch ŠD A. Bernoláka (od 8. do 19. septembra 2020), druhým tematická prednáška doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD., na tému Obnova bývalej Hospodárskej školy v Nitre, ktorá sa  uskutoční 23. septembra 2020 o 14.00 h v priestoroch budovy na Hospodárskej ul. 7. Súčasťou podujatia bude komentovaná prehliadka objektu pod vedením Ing. arch Zuzany Holičkovej z Krajského pamiatkového úradu Nitra.

Viac o oboch podujatiach nájdete na:

https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/vystava-uni-arch-slovenska-polnohospodarska-univerzita-v-nitre-architektonicke-hodnoty-objektov/

https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/dekd-obnova-byvalej-hospodarskej-skoly-v-nitre-prednaska/

Ísť späť