Program Baltickej Univerzity pre učiteľov - udržateľnosť uplatňovaná v medzinárodnom vzdelávaní a výučbe

napísal

V rámci Programu Baltickej Univerzity sa od 26. júna do 3. júla zástupcovia z dvadsiatich univerzít z deviatich krajín pobaltského regiónu zúčastnili na plavbe po Baltickom mori.  Na tejto vzdelávacej aktivite SPU v Nitre reprezentoval prof. Radovan Kasarda, (FAPZ),  doc. Radoslav Židek, (FBP) a Ing. Kristína Candráková, PhD., (FZKI).

Cieľom programu bolo zlepšiť pochopenie otázok udržateľnosti v globálnej a lokálnej perspektíve, vyškoliť vyučovacie a učebné metódy, poskytnúť zručnosti pre prácu v multidisciplinárnom medzinárodnom prostredí a podporiť schopnosti teambuildingu vysokoškolských učiteľov.

Súčasťou akademického programu boli prezentácie účastníkov z oblasti ich výskumu, prednášky, workshopy a diskusie o otázkach udržateľnosti v tematických oblastiach. Kurz poskytol prehľad o súčasnej situácii v niektorých najdôležitejších otázkach pre trvalo udržateľný rozvoj vo vysokoškolskom vzdelávaní, vzdelávacích a vyučovacích metódach. Účastníci prezentovali svoje príspevky ako súčasť tematickej pracovnej skupiny, výsledkom toho boli živé diskusie na dané témy, ako napríklad ciele trvalej udržateľnosti, biodiverzita, lesný a vodný manažment, štatistika v biologických vedách, big data a podobne. Účastníci predstavovali rôzne disciplíny podporujúce multidisciplinárny a interdisciplinárny prístup. Medzinárodné pracovné skupiny propagovali multikultúrny teambuilding aj v rámci vytvorenia troch hliadok na plachetnici, čím sa priamo podieľali na chode samotnej lode a mohli tak priamo zažiť jej riadenie – od nastavenia plachiet, kormidlovania, údržby lode až po udržateľnú prípravu jedla.

Späť