Na SPU je akreditovaný nový študijný program - vinárstvo

napísal

V uplynulom období na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a ďalších spolupracujúcich fakultách intenzívne prebiehali činnosti súvisiace s prípravou na akreditáciu študijného programu vinárstvo. Na 69. zasadnutí Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, konanom 5. – 6. decembra 2012, bol uvedený študijný program uznaný spôsobilým na štandardnú dĺžku štúdia.

Nový študijný program bol pripravený s cieľom vychovať odborníkov v oblasti pestovania, ale predovšetkým spracovania hrozna až na finálne produkty.

Študenti absolvovaním študijného programu realizovaného v rámci prvého stupňa štúdia (Bc.), v dennej alebo externej forme, získajú vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore spracovanie poľnohospodárskych produktov. Predmety, ktoré sú súčasťou študijných plánov, budú zabezpečované katedrami všetkých fakúlt SPU.

Absolventi študijného programu vinárstvo budú poznať problematiku pestovania viniča hroznorodého, ale ich hlavným zameraním bude predovšetkým spracovanie hrozna vrátane súvisiacich činností. Budú vzdelaní v oblasti základnej suroviny a technologických postupov výroby vín klasickými metódami aj modernými technológiami. Zvládnu problematiku faktorov ovplyvňujúcich kvalitu vín, ošetrovanie a školenie vín, ich stabilizáciu a finalizáciu a kultúrne použitie vín. Dokážu hodnotiť a analyzovať hrozno, mušty aj vína inštrumentálnymi metódami a významná pozornosť bude venovaná aj senzorickému hodnoteniu, marketingovej a ekonomickej oblasti. Absolventi bakalárskeho štúdia budú pripravení na prácu v oblasti vinárstva, ale budú môcť pokračovať v štúdiu aj v inžinierskom programe technológia potravín, prípadne ďalších príbuzných študijných programov.

Späť