Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite zriadili EIT Food Hub

napísal

Európsky inovačný a technologický inštitút zriadil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre EIT Food Hub, ako jediný na Slovensku.

EIT Food Hub na SPU v Nitre bol zriadený na základe úspešne predloženej žiadosti  Fakulty biotechnológie a potravinárstva v januári 2019. Rozhodujúcim atribútom žiadosti FBP SPU v Nitre, ako súčasti Národnej platformy AgroBioFood Nitra, bola významná spolupráca s agropotravinárskym sektorom v oblasti transferu výsledkov vedy a výskumu do praxe a intenzívna spolupráca s vládnymi organizáciami pri tvorbe spoločnej poľnohospodárskej politiky. Používaním loga EIT Food Hub bude môcť SPU v Nitre rozširovať svoje aktivity v súlade s potravinovou stratégiou a podnikateľskými plánmi EIT v rokoch 2019 a 2020.

SPU v Nitre je jediným EIT Food Hub-om na Slovensku patriacim do kolokačného centra vo Varšave, ktorý bude šíriť informácie EIT Food na národnej úrovni s cieľom zaviesť nové kreatívne prístupy v oblasti potravín, rozvíjať kľúčové otázky a definovať nové zámery a praktické príklady bezpečnosti potravín, dizajnu potravín, výroby a spotreby, zdravia a rizikových faktorov potravinového reťazca.

Hlavným prínosom programu EIT Food Hub je prispieť k programu pre potraviny na rok 2020, podporiť politiku EÚ v oblasti zdravia, potravín a poľnohospodárstva, prispieť k národným rozpočtom na výskum, stimulovať spoluprácu medzi výskumom a podnikmi a prispieť k znalostným a inovačným schémam v oblasti potravín a poľnohospodárstva.

Čo je poslaním a úlohou EIT?

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je nezávislý orgán EÚ so sídlom v Budapešti, ktorého úlohou je posilňovať inovačnú schopnosť  Európy. EIT zohráva  dôležitú úlohu v podporovaní cieľov EÚ zameraných na vytváranie trvaloudržateľného hospodárskeho rastu a pracovných miest tým, že umožňuje podnikateľom a inovátorom transformovať ich najlepšie nápady na produkty a služby pre Európu. EIT podnecuje podnikateľský talent a podporuje nové nápady a sústreďuje vo „vedomostnom trojuholníku“ popredné podniky, univerzity a výskumné centrá, ktoré tvoria dynamické cezhraničné partnerstvá nazývané inovačné spoločenstvá (KIC – znalostné a inovačné spoločenstvo).

Poslaním EIT je prispievať ku konkurencieschopnosti Európy, k jej udržateľnému hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest podporovaním a posilňovaním synergií a spolupráce medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a výskumnými organizáciami  vytvárať priaznivé prostredie pre tvorivé myšlienky s cieľom umožniť v Európe rozvíjanie inovácií a podnikania na svetovej úrovni. Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Každé z inovačných spoločenstiev EIT pôsobí v centrách inovácií. V záujme zvýšiť dosah činností EIT sú centrá inovácií rozmiestnené v celej EÚ. EIT Food bol zriadený so sídlom v Leuvene v Belgicku s cieľom stimulovať inovácie, rozvoj talentov a zapojenie spotrebiteľov v celej Európe. EIT Food má päť kolokačných centier (CLC):  Reading (s partnermi z Veľkej Británie, Írska a Islandu), Varšava (s partnermi z východnej Európy a severských krajín), Madrid (s partnermi zo Španielska, Talianska a Izraela), Leuven (s partnermi z Belgicka, Francúzska a Švajčiarska) a Mníchov (s partnermi z Nemecka a Holandska).

Späť