Na aktuálnu tému s Ing. Žanetou Paukovou: Druhy rastlín vzbudzujúce obavy nielen Slovenskej republiky, ale aj EÚ

napísal

Otázka šírenia inváznych druhov rastlín je stále aktuálnejšou. Ako bojovať s nebezpečnými nevítanými votrelcami sme sa spýtali Ing. Žanety Paukovej, PhD., z Katedry regionálnej bioenergetiky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorá sa uvedenou problematikou zaoberá.

Pani inžinierka, môžete priblížiť pojem invázne rastliny?

Invázne druhy rastlín, čiže nepôvodné druhy, boli na Slovensko zavlečené najmä z Ázie a Ameriky. Najčastejšie boli dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Viaceré z týchto druhov tvoria v súčasnosti rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených plochách, ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev, kde vytláčajú naše domáce druhy. Inváznymi druhmi rastlín sa zaoberá Európska únia, aj slovenská legislatíva. Sú zaradené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2020. Sú sem zaradené druhy, ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy ohrozujú biodiverzitu - rozmanitosť.

Aké sú dôsledky masového šírenia inváznych rastlín?

Ich masové šírenie spôsobuje nemalé škody na majetku - narúšajú historické budovy, dlažby, okraje ciest a iné, ale vyvolávajú aj zdravotné problémy, napríklad alergény. Patrí sem šesť druhov rastlín, z nich tri byliny - ambrózia palinolistá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská a tri dreviny - beztvarec krovitý, javorovec jaseňolistý, kustovnica cudzia a jeden rod bylín pohánkovcov.

Medzi nebezpečné alergény vzbudzujúce obavy SR patrí spomínaná ambrózia palinolistá. Aké sú účinné metódy odstraňovania inváznych rastlín?

Ambrózia palinolistá pochádza zo Severnej Ameriky a jej peľ je veľmi silný alergén. Každoročne sa zvyšuje nielen počet ľudí citlivých na peľ tejto rastliny, ale aj plocha a počet lokalít rozšírenia tohto druhu na Slovensku, ktorý k nám preniká najmä z Maďarska. Preto je veľmi  dôležité likvidovať rastliny ambrózie pred jej kvitnutím, kým netvoria peľové zrniečka, ktoré roznáša vietor. Najúčinnejšou metódou odstraňovania inváznych rastlín je kombinácia kosenia a vytrhávania rastlín s chemickým postrekom, ktorý zákon povoľuje, napr. Roundup.

Aké sú povinnosti vlastníka správcu alebo užívateľa pozemku, keď zistí, že ide o invázne rastliny?

V zmysle zákona č. 150/2019 Z. z. je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný invázne druhy rastlín odstraňovať. V mnohých prípadoch je ich likvidácia problematická a vyžaduje si systematické až niekoľkoročné zásahy, často s nevyhnutným použitím chemických prípravkov. V prípade, ak majiteľ alebo užívateľ pozemku nezabezpečí odstránenie týchto rastlín, hrozí mu podľa zákona až niekoľkotisícová pokuta.

 

Ísť späť