Na aktuálnu tému s odborníčkou SPU: Pozemkové úpravy

napísal

Pozemkové úpravy. Horúca téma posledných mesiacov na Slovensku vyvolávajúca diskusie, ktoré sú prezentované nie vždy príjemnými vyjadreniami zúčastnených strán. Paradoxom celého procesu je, že všetky zúčastnené strany chcú dospieť k rovnakému výsledku – k poriadku vo vlastníckych vzťahoch na Slovensku, len zatiaľ nedokážu nájsť spoločnú reč. O nástrahách, ktoré prináša „chaos“ vo vlastníckych vzťahoch pre nás všetkých, sme hovorili s doc. Zlaticou Muchovou z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.   

Pani docentka, máme na Slovensku legislatívne, metodické a finančné možnosti tento komplikovaný stav pozemkového vlastníctva riešiť?

Áno, máme. Z celkového počtu 3 559 katastrálnych území však bolo doteraz ukončených len 418 komplexných pozemkových úprav, plus 18 je rozpracovaných. A to aj napriek tomu, že od roku 2010 bolo vyhlásených viacero verejných súťaží financovaných EÚ. Tie však vždy z nejakých dôvodov stroskotali. Aj posledná vyhlásená verejná súťaž z roku 2017, ktorá mala riešiť 168 nových projektov pozemkových úprav za asi 45 miliónov eur je v súčasnosti na posúdení UVO, či neboli pri jej zadávaní porušené pravidlá verejného obstarávania.

Faktom je, že rozdrobené pozemkové vlastníctvo na Slovensku je dôsledok historického vývoja.

Je to fakt, ktorý čím ďalej tým viac vytvára problémy, ktoré v súčasnosti vyvolávajú aj nespokojnosť reflektovanú vo forme štrajkov. Malí a mladí poľnohospodári sa nevedia dostať k pôde, súčasný dotačný systém je označovaný za netransparentný, umožňuje špekulovať s pôdou, vlastníci pôdy nie vždy majú korektné nájomné zmluvy. Niet pochýb o tom, že podstatným benefitom pozemkových úprav sú vyriešené vlastnícke vzťahy. Je faktom, že vlastníci získajú - a aj to oceňujú - svoje pozemky vo výlučnom vlastníctve, s ktorými už môžu obchodovať. Presne vedia akú výmeru a kde prenajímajú. Tento komasačný – sceľovací aspekt pozemkových úprav je však len jeden výsledok celého procesu. Maximálny efekt z pozemkových úprav dosiahneme len vtedy, keď budeme k lokalitám, kde sa vykonávajú, pristupovať systémovo. Reorganizácia a scelenie pozemkov poskytuje základ aj pre nové možnosti pre krajinu, ktorá je čoraz viac sužovaná prírodným katastrofami – povodňami, suchom, eróziou... Tým, že obec sa stane výlučným vlastníkom pozemkov určených na tvorbu a ochranu krajiny, môže hocikedy pristúpiť k implementáciám riešení. To v súčasnom stave rozdrobeného a roztrúseného pozemkového vlastníctva nie je možné. Práve funkčné realizácie spoločných zariadení a opatrení by mali byť konečnou bodkou za celým procesom pozemkových úprav.

V súčasných diskusiách sa však čím ďalej, tým viac, skloňuje iba slovo komasácia, sceľovanie, respektíve pozemková reforma...

Obávam sa, že sa pozabúda na krajinársky rozmer pozemkových úprav. Namiesto systémového a komplexného riešenia problémov sa diskusie zvrhávajú na rýchle zahasenie aktuálne horúcich káuz. Myslím si, že hrozí, že za pár rokov, keď nastane iný problém,  ako ten, ktorý je v súčasnosti „in“ a slovo dotácie nahradia napríklad povodne - vlastne táto situácia je už realitou, aj keď si to neuvedomujeme - znova budeme apelovať na potrebu reorganizácie územia a vytvorenie pozemkov na rôzne opatrenia, pretože výkupy trvajú neskutočne dlho. Vtedy však už bude neskoro poukazovať na fakt, že sme to mohli riešiť spolu s komasáciami pri pozemkových úpravách.

Súhlasím, že proces pozemkových úprav by bolo vhodné zjednodušiť a zlacnieť. Určite však nesúhlasím s myšlienkou, ktorá je teraz veľmi aktuálna a síce - začať robiť „nový typ komasačných pozemkových úprav“, ktorý nebude ašpirovať na vyriešenie problémov súvisiacich napríklad s  ochranou krajiny, ale zameria sa len na hlavné problémy pozemkového vlastníctva spôsobené jeho rozdrobenosťou  a zároveň umožní výrazné skrátenie doby spracovania a zlacnenie projektov.

Opäť - po dlhšom období - sa naskytá príležitosť riešiť ťažkosti, s ktorými sa stretávame v krajine, systematicky a prostredníctvom komplexne ponímaných pozemkových úprav. Tie sú v súčasnosti  NAJVHODNEJŠÍM právne etablovaným nástrojom na komplexné riešenie všetkých aspektov územného rozvoja a ochrany krajiny v súlade s obnovou vlastníckych vzťahov.

Späť