SPU: Z pracovného stretnutia so štátnou tajomníčkou ministerstva kultúry

napísal

Kreativne centrum - kontrolný deň

Na pracovné stretnutie na SPU v Nitre zavítala 14. júna štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Zuzana Kumanová. Hlavnou témou diskusie bol priebeh realizácie projektu Kreatívne centrum SPU a plány do ďalšieho obdobia.

Na realizáciu projektu získala SPU v Nitre v roku 2020 nenávratný finančný príspevok z Ministerstva kultúry SR. Navrhované Kreatívne centrum SPU je riešené ako rekonštrukcia nedokončenej a nevyužívanej časti objektu Slovenskej poľnohospodárskej knižnice SPU v Nitre, kde budú zrekonštruované priestory pre potreby Kreatívneho centra SPU.

Rektorka Klaudia Halászová prezentovala zámery Kreatívneho centra, najmä jeho napojenie na infraštruktúru SPU – Materskú školu Klások (environmentálne vzdelávanie, ekologické správanie), Park Botanickej záhrady (klíma versus rastlina) , pripravovaný Biodom (prezentácia výsledkov výskumu a expozičný priestor prístupný pre návštevníkov), Demonštračnú záhradu (prírodné zdroje, energetické dreviny a byliny), Výskumné centrum AgroBioTech.

Ako uviedla štátna tajomníčka Zuzana Kumanová, tento projekt je jedným z vlajkových lodí ministerstva kultúry a preto je veľmi dôležité, aby sa dobre implementoval v takom časovom harmonograme ako sú predložené jeho aktivity. Harmonogram realizácie aktivít projektu je naplánovaný do júna 2023.

O Kreatívnom centre SPU:

Kreatívne centrum SPU sa bude prioritne orientovať na tri odvetvia kreatívneho priemyslu – dizajn, architektúru, reklamu a marketing.

Oddelenia Kreatívneho centra budú poskytovať služby v rámci troch programov, a to rozvoj kreatívneho talentu a zručností, podpora podnikania a podpora sieťovania.

V rámci typov služieb a programov pre definované cieľové skupiny pôjde o otvorené pracovné dielne, otvorený inovačný ateliér, vytvorenie podnikateľského plánu pre kreatívny inkubátor, kreatívny akcelerátor pre začínajúcich podnikateľov, účelový kreatívny akcelerátor, organizovanie sieťovacích podujatí pre členov kreatívneho centra, ich podpora a zapájanie do sietí.

Jeho ambíciou je podchytiť nevyužitý potenciál mladých ľudí, absolventov univerzít a stredných škôl rôznorodého zamerania, ale aj začínajúcich a existujúcich podnikateľov v kreatívnom priemysle, ktorí by vďaka prostrediu podporujúcemu rozvoj ich kreatívneho a inovatívneho myslenia i talentu neopúšťali Nitriansky región a zvýšili jeho inovačný potenciál.

Ísť späť