Z výročnej konferencie odborárov

vložil: Renáta Chosraviová

Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (UO OZ PŠaV) zorganizovala 4. apríla v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka výročnú konferenciu.

Pozvanie na zasadnutie prijal aj rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  predseda Akademického senátu SPU doc. Ing. Ján Weis, PhD.,  a ďalší zástupcovia vedenia univerzity. Hosťami boli členovia vedenia odborového zväzu školstva: Ing. Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií a ďalší odborárski predstavitelia.

Zhromaždenie odborárov v úvode pozdravil rektor Peter Bielik, ktorý zdôraznil, že plodom kvalitnej odborárskej práce na SPU je nová kolektívna zmluva, ktorá bude podpísaná v pondelok, 8. apríla. Zároveň prisľúbil, že vedenie sa aj naďalej bude zaoberať všetkými problémami a otázkami odborárov.

Následne sa konferencia niesla v pracovnom duchu, bola na nej predložená správa o činnosti, hospodárení za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013, revízna správa, vyhodnotenie plnenia KZ za uplynulý rok a návrh KZ na roky 2013 až 2015. Činnosť organizácie za uplynulé obdobie bilancovala predsedníčka UO doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, PhD. Účastníkov informovala, že v roku 2012 SPU zamestnávala 1 137 pracovníkov, z toho bolo 450 odborárov, čo činí 39,65 %. Pokles oproti minulému roku bol 1,37 %. „Naša úloha spočíva v stabilizovaní členskej základne a získavaní nových členov. Treba neustále zdôrazňovať, že členom odborov je poskytovaná bezplatná právna pomoc a zastupovanie pri súdnych sporoch, bezplatné poradenstvo v oblasti BOZP, bezplatná účasť na školeniach, na podujatiach organizovaných cez medzinárodné projekty určené pre odbory, finančná spoluúčasť na podujatiach organizovaných odbormi a v rekreačných zariadeniach OZ,“ povedala doc. Z. Hlaváčová.

V diskusii sa hovorilo najmä o postavení vysokých škôl na Slovensku, platoch pedagogických a nepedagogických pracovníkov.

Účastníkom rokovania sa prihovoril aj šéf školských odborárov P. Ondek, ktorý informoval o činnosti organizácie, výzve vláde riešiť poddimenzované financovanie učiteľov, hlavne začínajúcich, nízke ohodnotenie nepedagogických zamestnancov, nedostatok peňazí na materiálne zabezpečenie či nedostatok učebníc.Odborári spolu s reprezentatívnymi organizáciami v školstve žiadajú zvýšenie tarifných platov v školstve o päť percent od júla.

„Okrem toho chceme zvýšenie percenta hrubého domáceho produktu (HDP) do školstva až do šesť percent. Každý rok počas vládnutia tejto vlády by sa malo zvýšiť o 0,3 percenta oproti predchádzajúcemu roku. Od toho sa majú odvíjať aj platy v školstve. V rámci systému efektívneho financovania škôl a školských zariadení chceme zlúčiť originálne a prenesené kompetencie. Tiež chceme zabezpečiť priame financovanie školstva štátom, aby bolo možné kontrolovať adresnosť, účelovosť a efektívnosť nakladania s týmito peniazmi. Trváme na svojich požiadavkách, ale chceme, aby vláda prijala systémové zmeny, aby prijala systém, čo chce so slovenským školstvom urobiť,“ povedal P. Ondek.

Na záver vysoko ocenil činnosť predsedníčky Z. Hlaváčovej a tiež vyzdvihol korektný prístup vedenia SPU k riešeniu problémov, jeho ústretovosť a snahu dodržania sociálneho zmieru na SPU. Zdôraznil aj angažovanosť vedenia SPU v snahe o zlepšenie finančnej situácie pracovníkov univerzity.

 

FOTOGALÉRIA

Späť