Veľtrh vzdelávania Gaudeamus ponúkol kvalitný výber štúdia

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita sa úspešne predstavila na prvom ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2013, ktorý sa uskutočnil 15. – 17. októbra 2013 v pavilóne F na výstavisku Agrokomplex Nitra. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  Dušan Čaplovič, veľvyslanec ČR na Slovensku Jakub Karfík, primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ako aj rektori oboch nitrianskych univerzít: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Na veľtrhu sa zúčastnilo štyridsať  vystavovateľov - univerzít, vysokých škôl a  vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska, Česka, Veľkej Británie, Dánska a Švajčiarska a 4200 návštevníkov – študentov a pedagógov z celého Slovenska. Stredoškoláci  sa zaujímali najmä o podmienky štúdia, prijímacie konanie ako aj o možnosti uplatnenia v praxi.

Naša univerzita sa prezentovala s expozíciou na ploche 18 m2. Na jej príprave sa organizačne podieľala Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou a Botanická záhrada SPU.  Praktické informácie o štúdiu poskytovali návštevníkom prodekani a pracovníci študijných oddelení  jednotlivých fakúlt, ale aj študenti a doktorandi, ktorí stredoškolákom priblížili  nielen štúdium, ale aj možnosti  trávenia voľného času. Pre výchovných poradcov boli v našom stánku pripravené informačné balíčky s aktuálnymi informáciami o univerzite  a možnostiach štúdia.

V rámci sprievodného programu veľtrhu vystúpila s prezentáciou  štúdia na SPU prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.,  prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS a prof. Dr. Ing. Elena Horská, prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou.

Veselým spestrením nielen stánku SPU, ale i celého veľtrhu bola dvojica našich maskotov. Univerzitný  Greeny a femkársky Femky sa stali vďačným objektom fotoaparátov mladých návštevníkov.  

.

Späť