Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti 16. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 7. novembra konala Vedecká konferencia doktorandov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, organizovaná pod záštitou dekanov uvedených fakúlt.

Program bol rozdelený do ôsmich tematických okruhov: biotechnológie; aplikovaná a molekulárna biológia; multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka; rastlinná produkcia; technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu;  technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu; výživa a živočíšna produkcia. Konferenciu otvoril dekan FZKI prof. Dušan Igaz, ktorý zdôraznil, že táto nová forma spolupráce medzi fakultami priniesla nové témy, rozšírila diskusiu a možnosti na spoluprácu. Následne sa konalo rokovanie v piatich sekciách, v ktorých doktorandi prezentovali svoje vedecké práce.

Na konferenciu bolo zaregistrovaných 69 účastníkov, z toho 45 z SPU (27 doktorandov z FAPZ, 10 z FBP, 8 z FZKI). Zo Slovenskej akadémie vied sa registrovali dvaja doktorandi, ďalší dvaja z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem slovenských doktorandov sa na konferenciu zaregistrovalo 20 zahraničných študentov z Poľska (Pedagogická univerzita Krakov – 1 doktorand, Univerzita environmentálnych a prírodných vied  Vroclav – 1), Maďarska (Univerzita sv. Štefana – 2), Lotyšska (Lotyšská univerzita prírodných vied a technológie, Jelgava - 1) a z Uzbekistanu (Akadémia vied v Uzbekistane – 10 a Národná univerzita v Uzbekistane – 5 doktorandov).

Čestné uznania za najlepšie prezentácie z rúk dekana FBP prof. Norberta Lukáča prevzali: 

1. sekcia: živočíšna produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu

Denisa FOLTINOVÁ: Effect of essential oils of Lauraceae plants on the Penicillium commune, (Katedra mikrobiológie, FBP SPU v Nitre)

2. sekcia: rastlinná produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu

Miriama LUKÁCS Influence of different intensity of mowing on grassland botanical composition in warm and dry conditions, (Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov, FAPZ SPU v Nitre) 

3. sekcia: biotechnológie a aplikovaná a molekulárna biológia

Jana BILČÍKOVÁ: Possibilities of interlinking the genomic data and allergenic potential of apples, (Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, FAPZ SPU v Nitre)

4. sekcia: multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka

Dalma VARGA: Methodological issues of landscape- transforming analysis in adaptive inland water management, (Univerzita sv. Štefana, Budapešť, Maďarsko)

5. sekcia: výživa

Adriána MAŤOVÁ: Dynamics of changes in total carotenoids and antioxidant activity in fruits of selected varieties of Cucurbita moschata Duch. during storage, (Katedra zeleninárstva, FZKI SPU v Nitre)

Prezentované práce boli publikované formou rozšíreného abstraktu v zborníku, ktorý je dostupný na webovej stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home alebo vo forme vedeckých príspevkov, ktoré budú publikované v Journal of Central European Agriculture, The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, Potravinárstvo, Archives of Ecotoxicology, Acta Horticulturae et Regiotecturae alebo Acta Fytotechnica et Zootechnica.

 

Späť