SPU sa prezentovala počas obchodnej misie Kene na Slovensku

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre sa na pozvanie Ministerstva pôdohospodárstva, Ministerstva zahraničných vecí a vedenia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO zúčastnila 16. júla na oficiálnom stretnutí s účastníkmi obchodnej misie Kene na Slovensku.

 

SPU na stretnutí reprezentovala prof. Dr. Ing. Elena Horská, prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou.  

Počas oficiálneho programu odzneli tri hlavné referáty - SARIO informovala o obchodných príležitostiach na Slovensku a v stredoeurópskom regióne, Ministerstvo zahraničných vecí v Keni o investičných potrebách krajiny. S tretím hlavným referátom vystúpila prof. E. Horská, ktorá predstavila SPU prostredníctvom expertízy a skúseností v oblasti poľnohospodárskeho výskumu a vzdelávania. Prednáška sa stretla s veľkým záujmom najmä Ministerstva regionálneho rozvoja Kene a asociácií, pracujúcich v agrosektore, ktorí majú záujem na vzdelávaní poľnohospodárskych odborníkov. Jeden z najväčších spracovateľov kávy  ponúkol SPU spoluprácu formou zabezpečenia výberových seminárov na tému Fair trade praxe v rozvojových krajinách a ich význam pre miestny rozvoj. 

 

Pod záštitou Environmentálneho výboru Organizácie spojených národov sa bude od 28.10. – do 1.11. 2013 v Nairobi konať svetová výstava EXPO 2013: Global South-South Development - Building Inclusive Green Economy. Na toto významné podujatie je pozvaná aj SPU v Nitre, ako súčasť oficiálnej prezentácie Slovenskej republiky, s možnosťou bezplatne participovať v odborných sekciách udržateľný rozvoj, zelená transformácia, poľnohospodárstvo a výživa ľudí, ako aj prezentovať univerzitu a jej vzdelávacie programy.

 

Obchodnú misiu Kene viedol veľvyslanec SR v Keni Michal Mlynár, ktorý deklaroval podporu SPU a navrhol stretnutie s predstaviteľmi Kenyatta University a Medzinárodného výskumného ústavu živočíšnej výroby.

Späť