SPU podpísala zmluvu s ÚPSVaR-om

vložil: Renáta Chosraviová

Katedra práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre  iniciovala spoluprácu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) pri riešení výskumnej úlohy. Iniciatíva viedla k uzatvoreniu zmluvy o spolupráci medzi SPU a ÚPSVaR-om, ktorú  25. septembra na pôde SPU podpísal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a generálny riaditeľ ÚPSVaR-u  Mgr. Marián Valentovič.   

Hlavným cieľom výskumnej úlohy, do ktorej sa zapoja aj doktorandi, bude vyhodnotenie kvality a efektívnosti činností odborov služieb zamestnanosti na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky. Spolupráca v tejto oblasti je pre obe strany prínosná, nakoľko výsledkom výskumu bude návrh koncepcie metód a postupov pri zabezpečovaní zvyšovania efektívnosti odborov služieb zamestnanosti.

Späť