Príprava vysokoškolských učiteľov na SPU má 55-ročnú históriu

vložil: SPU Web Editor

Tridsaťštyri mladých vysokoškolských učiteľov a doktorandov z piatich fakúlt (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Technická fakulta) skladalo 14. a 15. februára záverečnú kolokviálnu skúšku z Kurzu vysokoškolskej pedagogiky, ktorý sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre realizuje v dvojročných cykloch kontinuálne už 55 rokov. V súčasnosti je akreditovaný medzinárodnou spoločnosťou pre inžiniersku pedagogiku IGIP sídliacou vo Villachu..

Komisiu tvorili prodekani jednotlivých fakúlt, vedúci a zástupcovia pracovísk účastníkov kurzu, školiteľov a oponentov záverečných prác pod gesciou prorektorov doc. Ing. Milana Šimka, PhD. a doc. Ing. Drahoslava Lančariča, PhD. Úspešní absolventi preukázali schopnosť riešiť vybrané pedagogické problémy vo svojej výchovno-vzdelávacej praxi. Nastolili tiež otázky, ktoré si vyžadujú riešenie na pôde SPU a vznikli viaceré podnetné návrhy a odporúčania ako ich riešiť. V rámci kolokvia rezonovala téma životný štýl študentov a učiteľov SPU, jazyková príprava, motivácia študentov k účasti na súťaži ŠVOČ, opisovanie - podvádzanie - plagiátorstvo u študentov, adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium, faktory vplývajúce na motiváciu študentov pre štúdium vybraných predmetov, hodnotenie kvality výučby a vzťah študentov k vybraným predmetom, inovácia obsahu vybraných predmetov, využívanie problémového a projektového vyučovania, syndróm vyhorenia u učiteľov, vybrané aspekty komunikácie vedúcich akademických zamestnancov, práca so študentmi so špeciálnymi potrebami a i.

Z histórie prípravy vysokoškolských pedagógov na SPU

Kurzy vysokoškolskej pedagogiky otvorilo v 70-tych rokoch 20. storočia vedenie vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Ich účastníkmi boli profesori, docenti a odborní asistenti, ktorí získali základné poznatky z teórie pedagogiky vysokých škôl, aby tak skvalitnili svoju pedagogickú kompetenciu. V dvoch jednosemestrálnych kurzoch v akademickom roku 1964/65 a 1966/67 absolvovalo štúdium 38 účastníkov všetkých fakúlt VŠP. Niektoré prednášky z vybraných kapitol z teórie učenia, vyučovania, psychológie, metodológie zabezpečovali externí pracovníci Katedry vysokoškolskej pedagogiky UK v Bratislave. Trojsemestrálne štúdium v akademickom roku 1971/72 a 1973/74 absolvovalo 53 pedagógov VŠP. Organizačnú a pedagogickú prácu spojenú s realizovaním štúdia zabezpečovala Katedra pedagogiky a sociológie VŠP. Po spoločensko-politických zmenách v r. 1989, keď padol systém pedagogickej prípravy vysokoškolských učiteľov, SPU v Nitre ako jediná na Slovensku, neprestala venovať pozornosť pedagogickej príprave svojich učiteľov. Jednotlivé kurzy sú permanentne inovované.

 

Monitoring médií

Nitraden.sk: Aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite sa dá študovať pedagogika, príprava vysokoškolských učiteľov tu má 55-ročnú tradíciu

Späť