Ocenenia ku Dňu učiteľov

vložil: SPU Web Editor

V kalendári je veľa významných dní, no 28. marec, deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského (1592-1670), veľkého pedagóga, filozofa a humanistu, je v našom povedomí synonymom úcty k učiteľom. Pedagogická obec si naprieč stáročiami  kladie za vzor jeho zásady výchovy novej generácie, myšlienky, ktoré nestarnú.

Učitelia na všetkých stupňoch škôl vkladajú do každodennej práce za katedrou veľa energie, vedomostí, skúseností, pochopenia. „Byť dobrým pedagógom si vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie založené na sústavnom vzdelávaní a analýze  výsledkov vlastnej práce. Aj napriek tomu, že školstvo dnes prežíva pomerne zložité obdobie,  dominuje snaha pedagógov, aby vychovali pre život vzdelaných a konkurencieschopných ľudí,“ odznelo z úst prorektorky SPU prof. RNDr. Zdenky Gálovej, CSc., pri príležitosti slávnostného stretnutia ku Dňu učiteľov, na ktorom boli za svoju pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu ocenení významní učitelia našej univerzity, nominovaní svojimi fakultami a pracoviskami. 

Pekná tradícia, ktorá bola obnovená pred siedmimi rokmi, pripísala do zoznamu ocenených ďalších sedem mien: profesor Vladimír Pačuta (FAPZ), prof. Soňa Javoreková (FBP), doc. Mária Kadlečíková (FEM), prof. Viera Paganová (FZKI), prof. Vladimír Rataj (TF), Ing. Ivan Takáč (FEŠRR) a Ing. Erika Mňahončáková (Botanická záhrada SPU). Väčšina z nich, ako vyplýva z ich životopisov, odovzdala našej alma mater najlepšie roky svojho života. Preto ich diplom a kvietok, aj slová uznania v tento deň potešili. „Ako predstaviteľ univerzity mám veľké šťastie, že sa môžem stretnúť s osobnosťami, ktoré sa tu dnes na návrh fakúlt zišli a poskytli mi možnosť vyjadriť im vďaku a poďakovanie za ich celoživotné dielo,“ prihovoril sa vyznamenaným rektor dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. „Dnešný Deň učiteľov je  oslavou práce, poslania našich  pedagogických a výskumných pracovníkov. Sme si vedomí toho, že doba, ktorú prežívame v školstve, nie je jednoduchá. Aj napriek tomu nám záleží na tom, aby sme poskytovali kvalitné vzdelávanie a  pripravovali absolventov, ktorí budú nositeľmi humanistických ideí, ale  aj odbornosti v prospech rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, regiónov, miest, nášho vidieka. Ďakujem vám za vašu pedagogickú a vedeckú prácu a prajem vám veľa zdravia, dostatok pochopenia  pre našich študentov a spokojnosť v osobnom aj pracovnom živote,“ zaželal vyznamenaným kolegom rektor Peter Bielik.

Dr.h.c., prof.h.c. Mária Kadlečíková, CSc., sa vedeniu  univerzity, resp. fakúlt poďakovala v mene všetkých ocenených za  pozornosť, ktorej sa im dostalo. „Aj v predmete manažment sa učí , že pochvaly či uznania nie je nikdy dosť. Svoju prácu vykonávame s láskou, zodpovednosťou a hrdosťou, pretože pôsobíme na škole, ktorá patrí medzi uznávané univerzity nielen v rámci Slovenska i v zahraničí. Aj našou zásluhou sa mnoho absolventov uplatnilo na významných postoch doma aj v zahraničí. Dovoľte  mi osobné vyznanie. Počas svojej kariéry som prešla viacerými významnými postami, no ak by som mala hodnotiť, ktorá práca bola pre mňa najnáročnejšia, musím priznať, že práca pedagóga. Človek musí byť každý deň pripravený,  pretože prichádza pred mladých ľudí, ktorí  sú kritickí. Musíme sa usilovať, aby dobre chápali naše odkazy, aby slobodne premýšľali, rozvíjali  sa a mali cit pre zodpovednosť v prospech ďalšieho rozvoja spoločnosti“, dodala Mária Kadlečíková.

KP

NÁVRHY NA OCENENIE

 

Späť