Nová spolupráca so sýrskou univerzitou

vložil: SPU Web Editor

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 12. marca na pôde univerzity delegáciu z Tishreen University v Latakii v Sýrii, ktorú viedol jej rektor prof. Dr. Hani Shaaban. Cieľom jej návštevy boli rozhovory o možnej spolupráci oboch inštitúcií v oblasti výskumu a mobilít študentov a pedagógov.

Na stretnutí sa zúčastnila aj prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity, prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prorektor pre vedu a výskum, prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., predsedníčka Akademického senátu SPU,  riaditeľka Výskumného centra AgroBiotech SPU doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD., a Mgr. Vladislav Valach, PhD., vedúci Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov.

Rektor SPU prof. Peter Bielik predstavil sýrskym hosťom našu univerzitu a jej fakulty a zdôraznil ich úlohu v oblasti udržateľného poľnohospodárstva, výskumu zdravých a bezpečných potravín, ekonomiky, manažmentu, ale aj v oblasti automobilového priemyslu a strojárstva.  Priblížil doterajšiu spoluprácu so sýrskymi vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami, okrem iného s Ligou arabských štátov či Arabským centrom pre štúdium aridných zón a suchých pôd so sídlom v Damasku, ktorá zahŕňa spoločný výskum zameraný na aridné pôdy, chov arabských plnokrvníkov, využívanie závlah a i.

„Na SPU v Nitre za obdobie jej existencie študovalo množstvo študentov zo Sýrie. Mám radosť, že dnes pôsobia na významných miestach a stále sa hlásia k svojej alma mater“, povedal rektor prof. Peter Bielik. Vyjadril presvedčenie, že SPU v Nitre a Tishreen University si majú navzájom čo ponúknuť v oblasti vzdelávania a výskumu.

Tishreen University v Latakii bola založená v roku 1971, v súčasnosti má 17 fakúlt a študuje tu 70-tisíc študentov. Podľa slov jej rektora prof. Dr. Haniho Shaabana, radi by nadviazali na  predchádzajúcu spoluprácu SPU v Nitre so sýrskymi inštitúciami pri výskume oblastí suchých pôd a zároveň rozvinuli nové vzťahy na úrovni fakúlt.

Ďalším krokom bude príprava memoranda o spolupráci.

Na záver stretnutia hostia v sprievode doc. T. Bojňanskej navštívili laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech SPU.

Späť