Na stretnutí k projektu BIOREGIO diskutovali aj o biopalivách a poľnohospodárskych inováciách

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre privítala v polovici mája účastníkov piateho medzinárodného stretnutia k projektu Interreg Europe BIOREGIO, ktorý sa zameriava na modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály. Na projekte participujú tri fakulty SPU v Nitre – Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Technická fakulta a Fakulta ekonomiky a manažmentu.

Konzorcium projektu tvorí osem partnerov zo šiestich rôznych krajín (Fínsko, Španielsko, Slovensko, Grécko, Francúzsko a Rumunsko). Pracujú s rôznymi politickými nástrojmi, ktoré majú k dispozícii vo svojich krajinách, či už na národnej alebo regionálnej úrovni a vymieňajú si  poznatky o implementácii najlepších dostupných technológií a modeloch spolupráce.

SPU v Nitre ako projektový partner úzko spolupracuje s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK), ktorý figuruje v projekte BIOREGIO ako hlavný stakeholder a ako inštitúcia zodpovedá za politický nástroj – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK. Za SPU v Nitre sa na spracovaní programu podieľa Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR.

Medzinárodný workshop otvorila dekanka FEŠRR doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., a podpredseda  Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Marián Kéry. Nasledovala odborná časť zameraná na biopalivá a poľnohospodárske inovácie, v ktorej vystúpili pozvaní odborníci. Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v  Bratislave prezentoval víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 vrátane biopalív a poľnohospodárskych inovácií. Ing. arch. Viera Juricová-Melušová z ÚNSK predstavila novo prijatú aktualizáciu Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 a Mgr. Gábor Lelkes, PhD., z Európskeho združenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh ukončil tento blok prednáškou na tému Cirkulárna ekonomika ako životný štýl – skúsenosti z praxe.

Stakeholderi zo všetkých partnerských regiónov prezentovali svoje príklady osvedčených postupov z rôznych oblastí (napr. technológie, modely riadenia, úspešné projekty, systémy odpadového hospodárstva atď.).

Popoludní zástupcovia všetkých partnerských regiónov predstavili svoje návrhy akčných plánov na uplatňovanie cirkulárnej bioekonomiky. Po tejto časti stretnutia nasledovala zaujímavá diskusia za okrúhlym stolom zameraná na definovanie akcií, ale i na to, ako medziregionálne vzdelávanie prispelo k vypracovaniu akčných plánov. Tím BIOREGIO z SPU prezentoval krátke video o tom, ako tento projekt inšpiroval politické nástroje v nitrianskom regióne.

Nasledujúci deň bol venovaný odborným exkurziám. Prvou zastávkou bola bioplynová stanica na VPP v Kolíňanoch. Druhou navštívenou lokalitou bola čistiareň odpadových vôd mesta Nitry, ktorá pracuje na mechanickom a biologickom princípe čistenia odpadových vôd. Popoludní nasledovala návšteva zariadenia na nakladanie s odpadmi v podniku ENVI-GEOS v Lužiankach, ktorý poskytuje komplexné riešenia pri nakladaní s odpadmi a prehliadka kompostárne Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi vo Výčapoch-Opatovciach. Na záver dňa účastníci navštívili pálenicu v Jelšovciach, kde prostredníctvom odborného výkladu získali informácie o používaných technológiách.

Nasledujúce medzinárodné stretnutie partnerov sa má uskutočniť tento rok v novembri vo Francúzsku.

 

Späť