Na SPU podpísali novú kolektívnu zmluvu. Čo prináša?

vložil: Renáta Chosraviová

Výsledkom kvalitnej odborárskej práce na SPU v Nitre je nová Kolektívna zmluva na roky 2013 - 2015, ktorú podpísali odborári s vedením univerzity 8. apríla. Jej podpísanie vyjadruje kontinuitu kolektívneho vyjednávania na SPU. Zaujímalo nás, aké nové benefity prináša všetkým zamestnancom univerzity?

Ako nás informoval PhDr. Pavol Barát, člen Výboru UO OZ PŠAV pri  SPU  v Nitre a predseda fakultného výboru FEM, nová KZ prináša zmeny v oblasti zabezpečenia zamestnanosti, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti a starostlivosti o kvalifikáciu zamestnancov.

Pokiaľ ide o prvú oblasť, zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ ukončí pracovný pomer výpoveďou, zabezpečuje odstupné, ktoré  akceptuje diferencovaný princíp nielen vo vzťahu k jeho výške, vyjadreného násobkom k funkčnému platu, ale aj k dĺžke rokov odpracovaných u zamestnávateľa. Podobne to riešia aj pojednania zmluvy v ods. 2, čl. 2, kde sa vraví o skončení pracovného pomeru dohodou. Výška odstupného sa zvyšuje nad rámec zákonníka práce o jeden mesiac pri skončení pracovného pomeru výpoveďou i dohodou a pri ukončení pracovného pomeru dohodou môže zamestnávateľ vyplatiť odmenu vo výške dvoch funkčných platov. Novým prvkom je aj povinnosť zamestnávateľa v prípade zavádzania kontrolného mechanizmu prerokovať jeho rozsah, spôsob a formu so zástupcami zamestnávateľov. Ďalším novým prvkom je aj definovanie podmienok uzatvárania zmlúv na dobu určitú presahujúcu dva roky u osôb pracujúcich na projektoch podľa platnej legislatívy. 

V oblasti zdravotníckej a sociálnej starostlivosti nastali zmeny súvisiace s výplatou počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v pracovnom pomere, počas ktorej vyplatí zamestnávateľ náhradu príjmu od prvého do desiateho dňa vo výške  70 % denného  vymeriavacieho  základu  zamestnanca  (doteraz 60 %). Ďalej sa zamestnávateľ zaväzuje prispievať zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie maximálne čiastkou 14,00 eur a zamestnancovi pracujúcemu na rizikovom pracovisku SPU v tretej kategórii maximálne 16,60 eur (zmena v porovnaní s doteraz platnou KZ 13,28 eur a 16,60 eur). Zmluva prináša pozitívnu zmenu aj v oblasti stravovania, kde sa zvyšuje príspevok zo sociálneho fondu (SF) na jedno hlavné jedlo denne z 0,23 na 0,40 eur.

V oblasti starostlivosti o kvalifikáciu zamestnancov sú vynechané dojednania o bezplatnom poskytovaní štúdia zamestnancom SPU a o zrušení poplatkov pri prijímacom pokračovaní kvôli problémom s evidenciou v UIS. V Zásadách využívania SF sa mení výška jednorazovej sociálnej výpomoci z 333 na 400 eur  a smerom hore sa upravuje aj výška sociálnej výpomoci v iných prípadoch ako je uvedené v ods. 2.2. z 233 na 300 eur. Upravuje sa aj výška peňažných darov zo SF pri životných jubileách (50, 60, 70 rokov) z 50  na 60 eur.

Nová kolektívna zmluva predstavuje vecný, zrozumiteľný a použiteľný dokument, vytvárajúci rámec vzťahov vzájomného rešpektu a  obojstranne prospešnej spolupráce na všetkých úrovniach.

 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROKY 2013 - 2015

 

FOTOGALÉRIA

 

Späť