Kandidátom na dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva sa stal prof. Norbert Lukáč

vložil: SPU Web Editor

Členovia Akademického senátu Fakulty biotechnológie a potravinárstva 19. decembra volili kandidáta na dekana na funkčné obdobie 2019 – 2023.

Akademickej obci fakulty predstavili svoju koncepciu traja kandidáti:  doc. RNDr. Dana Urminská, CSc., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. a prof. Ing. Jozef Golian, Dr. Vo svojich vystúpeniach sa zamerali na tvorbu a rozvoj nových študijných programov, spoluprácu so strednými školami, praxou a výskumnými inštitúciami, zlepšenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu, oceňovanie úspešných výskumníkov. Pozornosť venovali tiež  internacionalizácii vzdelávania, mobilitám študentov, budovaniu prestíže a imidžu fakulty a jej intenzívnej propagácii. Dôraz kládli aj na aktivovanie klubu absolventov,  vytváranie  priaznivého prostredia a dobrých medziľudských vzťahov a i.

Nasledovala tajná voľba, v ktorej z celkového počtu 15 právoplatných hlasov získal prof. Norbert Lukáč 11 hlasov a doc. Dana Urminská a prof. Jozef Golian po dva hlasy. Kandidátom na dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre na funkčné obdobie 2019 – 2023 sa stal prof. Norbert Lukáč.

 

 

Späť