Dekréty pre nových docentov

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde SPU v Nitre sa 2. decembra uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo odovzdanie dekrétov piatim novým docentom.

Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých radách príslušných fakúlt SPU bol priznaný vedecko- pedagogický titul docent s účinnosťou od 1. decembra 2013 nasledovným odborníkom:

doc. Ing. Štefanovi Týrovi, PhD., z Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (habilitoval sa v odbore: 6.1.6 Všeobecná rastlinná  produkcia), doc. Ing. Zuzane Kapsdorferovej, PhD., z Katedry manažmentu Fakulty ekonomiky a manažmentu (3.3.16 Ekonomika a manažment podniku), doc. Ing. Romanovi Serenčéšovi, PhD., z Katedry ekonomiky Fakulty ekonomiky a manažmentu (3.3.16 Ekonomika a manažment podniku), doc. Ing. Jánovi Jobbágymu, PhD.,  z Katedry strojov a výrobných systémov Technickej fakulty (5.2.46  Poľnohospodárska a lesnícka technika) a doc. Ing. Martinovi Kotusovi, PhD., z  Katedry kvality a strojárenských technológií Technickej fakulty (5.2.57 Kvalita produkcie). 

Vymenovaným zablahoželal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a poprial im veľa zdravia, elánu a ďalších tvorivých úspechov.

Späť