Dekan Peter Ondrišík bude naďalej stáť na čele fakulty, zvolený bol jednomyseľne

vložil: Renáta Chosraviová

Na zasadnutí Akademického senátu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, ktoré sa konalo 28. novembra, bol v prvom kole tajných volieb jednomyseľne zvolený za kandidáta na dekana FAPZ na funkčné obdobie 2019 - 2023 doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

Ako informoval predseda AS FAPZ doc. J. Candrák, do senátu dostali sedem návrhov na kandidáta na dekana, všetky boli na súčasného dekana P. Ondrišíka.

Vo svojom volebnom programe sa P. Ondrišík zameral na tri hlavné oblasti – výchovno-vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a personálnu. Ako povedal, v oblasti výchovno-vzdelávacej je prioritné zabezpečiť činnosť v súvislosti s klesajúcim počtom študentov,  otvoriť fakultu novým prestížnym študijným programom v súlade s požiadavkami modernej praxe, urobiť audit súčasných ŠP a inovovať niektoré ŠP s nadväznosťou na prax, vytvárať double degree programy, podporovať internacionalizáciu štúdia, posilňovať mobility študentov a pedagógov, zvýšiť počet zahraničných učiteľov prednášajúcich na FAPZ či zapojiť študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia do vedeckovýskumnej činnosti. 

V súvislosti s vedeckovýskumnou činnosťou fakulty zdôraznil, že nevyhnutné je vytvárať na FAPZ silné vedecké tímy vzájomne prepojené nielen medzi fakultami, ale aj s domácimi a zahraničnými partnermi a zvýšiť úsilie a aktivitu pri získavaní domácich a medzinárodných projektov. Doc. P. Ondrišík tiež uviedol, že na FAPZ plánujú vytvoriť grantovú agentúru na podporu mladých výskumníkov do 35 rokov.

V personálnej oblasti bude prioritné stabilizovať personálne obsadenie fakulty,  podporovať učiteľov v ich profesionálnom raste, prijímať na fakultu aj kvalitných zahraničných uchádzačov o zamestnanie či podporovať emeritných profesorov a umožniť im celoživotne pôsobiť na fakulte.

Späť