Noví absolventi doktorandského a MBA štúdia

vložil: Renáta Chosraviová

V aule SPU sa 11. októbra konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti priznania akademického titulu philosophiae doctor absolventom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a odovzdania certifikátov absolventom medzinárodného štúdia MBA.

Akademický titul philosophie doctor bol udelený 95 absolventom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (18 z FAPZ, 15 z FEM, 27 z FBP, 9 z FZKI, 19 z TF, 7 z FEŠRR).

Následne rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., slávnostne odovzdal certifikáty medzinárodného dvojročného štúdia MBA v odbore Agrárny obchod a podnikanie 17 absolventom. Všetkým promovaným zablahoželal a vyslovil presvedčenie, že úspešne zvládnuté štúdium bude pre nich znamenať nové povzbudenie do  ďalšej činnosti a svojím konaním budú šíriť dobré meno SPU v Nitre. „Dostali ste  šancu rozšíriť obzor svojho poznania o nové, originálne,  doposiaľ nepoznané a ste pripravení na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť. Ako s toto bohatstvo využijete, záleží však len od vás samotných. No buďte si vedomí, že prax a reálny život sa často veľmi líšia od školských lavíc, prinášajú nielen úspech, ale aj sklamanie a strastiplnú cestu za úspechom,“ povedal rektor okrem iného vo svojom príhovore.

Slávnostné zhromaždenie, ktoré viedla prof. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS na záver obohatil svojím vystúpením FS Zobor.

Späť