FBP v spolupráci s FAPZ akreditovala nový doktorandský študijný program v anglickom jazyku

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre akreditovala nový študijný program potravinové zdroje a biotechnológie (Food Resources and Biotechnology) v anglickom jazyku pre 3. stupeň štúdia v študijnom odbore 6.1.18 Agrobiotechnológie.

Garantkou programu je prof. Adriana Kolesárová z FBP, spolugarantom je doc. Branislav Gálik z FAPZ a prof. Peter Chrenek z FBP. Štruktúra študijného programu vychádza z požiadaviek na zameranie produkcie potravinových zdrojov a biotechnológií s dôrazom na preukázanie nových princípov výskumu a vývoja s využitím moderných metodických postupov a zariadení využívaných na FBP a FAPZ.  

                                              Zameranie programu    

Absolvent uvedeného študijného programu získa vzdelanie v oblasti rastlinných, živočíšnych mikrobiálnych a potravinárskych biotechnológií, nadobudne zručnosti v perspektívnych metódach genomiky, proteomiky, genetického inžinierstva rastlín, kvantitatívnej genetiky živočíchov, progresívnych technológiách spracovania rastlinných a živočíšnych produktov, perspektívnych genetických analýzach potravín, v manipulácii s bunkovými a tkanivovými kultúrami. Bude ovládať princípy precíznej a presnej výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat so zameraním na udržateľnú a bezpečnú živočíšnu produkciu.

                                               Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu potravinové zdroje a biotechnológie bude erudovaný vedecký pracovník v oblasti agrobiologických a agrobiotechnologických disciplín s prepojením na potraviny a výživu. Získa rozsiahle vedomosti o biochemických procesoch a ich vzájomných väzbách na molekulovej a bunkovej úrovni, dokáže ich cielene aplikovať pri analýzach alebo príprave geneticky modifikovaných a poľnohospodársky významných rastlín, živočíchov a mikroorganizmov s cieľom zachovať ich biodiverzitu, trvaloudržateľný rozvoj a zlepšiť kvalitu života obyvateľstva.

 

 

 

 

Ísť späť