Čestný titul Mendelovej univerzity pre prof. Daniela Bíra

napísal

Na Mendelovej univerzite (MU) v Brne sa 25. júna konalo zasadnutie Vedeckej rady pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa dvom významným slovenským odborníkom za spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti a šírenia dobrého mena univerzity – prof. Ing. Danielovi Bírovi, PhD., dekanovi Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a prof. Ing. Milanovi Križovi, DrSc., emeritnému profesorovi Technickej univerzity vo Zvolene.

Slávnostná promócia za účasti akademických hodnostárov univerzít, členov akademickej obce, predstaviteľov vrcholového vedenia a fakúlt, kolegov a rodinných príslušníkov ocenených sa uskutočnila v aule MU. Čestný titul si prevzali z rúk promótora prof. RNDr. Ladislava Havela, CSc.

Laudácio na prof. Daniela Bíra predniesol prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dekan Agronomickej fakulty MU v Brne, ktorý predstavil a vysoko vyzdvihol takmer 40-ročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť prof. D. Bíra, orientovanú na rozvoj vedného odboru výživa, najmä problematiku výživy prežúvavcov, konzervovanie krmív a využívanie netradičných zdrojov krmív, ako aj jeho vyše 30- ročnú neformálnu spoluprácu s MU v Brne v oblasti vedy, vzdelávania a publikačnej činnosti. „Sme poctení a hrdí, že prijímate čestný titul našej alma mater a bude nás hriať pocit, že vždy, keď vás ním oslovia, spomeniete si na priateľov, ktorých tu máte,“ povedal okrem iného L. Zeman. 

Vo svojom slávnostnom príhovore nový doctor honoris causa uviedol, že je pre neho česť zaradiť sa medzi čestných doktorov inštitúcie, ktorá už viac ako deväť desaťročí plní náročnú a jedinečnú úlohu, vzdeláva odborníkov pre oblasti, ktoré sú pre život človeka nenahraditeľné. „Tisícky absolventov pôsobiaci v poľnohospodárskej praxi, výskume, školstve, ale i v ostatných sférach spoločenského života, a medzi nimi i mnoho Slovákov, šíria dobré meno Mendelovej univerzity v Brne. Myslím, že jej slúži ku cti, že jej absolventom i čestným doktorom je aj medzinárodne uznávaný československý predstaviteľ zootechnických vied akademik Ján Plesník,“ povedal prof. Bíro. Vo svojom príhovore sa tiež vyznal zo svojho citového vzťahu k Morave, kde získal dobré odborné základy počas stredoškolského štúdia, s úctou si spomenul na kolegov a priateľov, ktorí ovplyvnili či formovali jeho profesionálnu dráhu – prof. Labudu,  prof. Hanáčka, prof. Šterbu, prof. Tylečku, doc. Zedníka a ďalších. Na záver zablahoželal MU k jej doterajším významným výsledkom v rozvoji vedy a vzdelanosti a zaželal jej dosiahnuť ďalšie úspechy, hodné jej tradícií.

Laudácio na prof. Milana Križa, medzinárodne uznávaného pedagóga a odborníka vo fytológii, s menom ktorého je neodmysliteľne späté aj jeho zanietenie pre zachovanie ľudovej piesne a hudby ako jedinečného kultúrneho dedičstva rodného Podpolianskeho kraja, predniesol prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc., z Lesníckej a drevárskej fakulty MU v Brne.

Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo vystúpenie brnianskeho umeleckého telesa Moravské žestě.

Foto: Petr Hostička, rch

Späť