Česká akadémia poľnohospodárskych vied si pripomenula 95. výročie založenia

napísal

V Aule Mendelovej univerzity v Brne sa 24. októbra uskutočnilo slávnostné zasadnutie Českej akadémie poľnohospodárskych vied (ČAZV) pri príležitosti 95. výročia jej založenie. Na slávnostnom zasadnutí sa zúčastnili aj emeritní členovia ČAZV prof. Jozef Bulla a prof. Ján Jech, ako aj prof. Jozef Golian, predseda SSPLPV pri SAV a člen ČAZV.

Nad podujatím prevzal záštitu minister poľnohospodárstva ČR Miroslav Toman. Slávnostné zasadanie zahájil podpredseda grémia ČAZV prof. Vilém Podrázský. Úvodné slovo predniesla rektorka MU prof.  Danuše Nerudova. Následne predseda predsedníctva RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., predniesol prezentáciu na tému ČAZV v toku času, v rámci ktorej boli účastníci oboznámení s vývojom a prerodom akadémie od jej založenie v roku 1924 až po súčasnosť. Premietané boli aj historické fotografie, video záznamy zo zasadnutí a zaznela tiež znelka ČAZV, ktorú zložil laureát štátnej ceny Václav Dobiáš. V prezentácii bol venovaný priestor historickým míľnikom akadémie, ako aj významu jednotlivých odborov a publikačnej činnosti, ktorá je pýchou ČAZV.

V ďalšom bode rokovania vystúpili emeritní predsedovia a podpredsedovia ČAZV, ktorí hovorili o činnosti akadémie v období svojho pôsobenia. Prednesený bol list prof. Karla Hrušku, za dlhodobého emeritného predsedu prof. Jána Hrona vystúpil vtedajší podpredseda prof. František Kocourek, následne Mgr. Ján Lipavský a prof. Vilém Podrázský, súčasný podpredseda predsedníctva ČAZV.

V rámci plenárneho zasadnutia J. Nedělník odovzdal významným partnerom Pamätný list ČAZV za dlhodobú spoluprácu v rozvoji vedy o výskumu v poľnohospodárskom sektore.

Predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ján Šájbidor odovzdal predsedovi ČAZV ďakovný list za dlhodobú spoluprácu medzi oboma inštitúciami. Predseda Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV odovzdal predsedovi ČAZV medailu Juraja Fándlyho, ktorá bola ČAZV udelená v úcte k histórii, spolupatričnosti a vzájomnej spolupráce medzi oboma inštitúciami.

 

Späť