Aktuálne pokyny k mobilitám (COVID-19)

Dňa 10. 6. 2020 vstupuje do platnosti Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (OLP/4739/2020). Predmetné opatrenie zahŕňa zoznam 19 krajín (tzv. „bezpečných krajín“), do ktorých sa dá cestovať bez obmedzenia, ako aj usmernenia, ako treba postupovať pri návrate z iných krajín.

(19 tzv. bezpečných krajín : Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island).

Upozorňujeme, že zoznam bezpečných krajín sa môže meniť. AKTUÁLNE INFORMÁCIE nájdete na: stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info) alebo na stránke Európskej únie (https://reopen.europa.eu/sk)

 

Upozorňujeme na pretrvávajúcu nevyhnutnosť sledovať aktuálny vývoj situácie:

  • vývoj epidemiologickej situácie na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk/), vrátane aktualizácie zoznamu „bezpečných krajín“;
  • obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info) alebo na stránke Európskej únie (https://reopen.europa.eu/sk/);
  • naďalej dodržiavať odporúčané bezpečnostné a hygienické opatrenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Študentské aj zamestnanecké mobility v akademickom roku 2020/2021 sú v súvislosti s priaznivým vývojom epidemiologickej situácia plánované v štandardnom režime od septembra 2020 (vrátane možnosti ubytovania zahraničných študentov na internáte Poľnohospodár, možnosti stravovania v školských jedálňach a pod.).

Avšak skutočná realizácia mobility je podmienená aktuálnou situáciu v SR a vo svete v danej chvíli tak z hľadiska šírenia vírusu COVID-19, aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva, Ministerstva školstva, a Ministerstva zahraničných vecí. V neposlednom rade treba prihliadať na rozhodnutie prijímajúcej krajiny a prijímajúcej univerzity o prijatí resp. neprijatí cudzinca na svojom území.

Horizont realizácie mobilít určených pre akademický rok 2019/2020 je predĺžený:

- pre mobility KA103 platí trvanie programu do 30.5.2021

- pre mobility KA107 platí trvanie programu do 31.7.2021

Predbežný horizont realizácie mobilít KA103 v akademickom roku 2020/2021 je nasledovný :

- Trvanie programu 1.6.2020 – 30.9.2021

VYSIELANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA103

- štúdium : s ohľadom na situáciu na jednotlivých partnerských univerzitách budú študenti informovaní, či daná univerzita ponúka možnosť realizácie mobility v zimnom semestri prezenčnou formou, alebo uprednostnia dištančnú formu vzdelávania. EK je pripravená implementovať ONLINE vzdelávanie, ako relevantnú súčasť programu a bude ju podporovať. Situácia prijímania v jednotlivých krajinách sa môže odlišovať. Dátum predpokladaného nastúpenie na mobilitu je od 1.9.2020

- stáž: prihlasovanie na stáž bude spustené do konca mája a bude trvať do 25.6.2020, s tým, že máme v pláne zrealizovať mobility všetkých žiadateľov. Možný dátum nástupu na mobilitu bude po 1.7.2020

Mobility budú realizované podľa situáciu v prijímateľskej krajine, resp. s ohľadom na situáciu COVID-19 a usmernenie krízového štábu SR.

VYSIELANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA107

- štúdium : Vysielanie študentov na na mobility Erasmus+ KA107 (svet) – výberové konanie bude zrealizované v septembri 2020, najskorší možný termín nástupu na mobilitu je január 2021

PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA103 / KA107

- štúdium a stáž : Prijímanie študentov na mobility (štúdium aj stáž) Erasmus+ KA103 je aktuálne riešené v administratívnej rovine prijímaním nominácií z partnerských univerzít, najskorší možný termín nástupu na mobilitu týždeň pred začiatkom akademického roka 2020/2021.

Prijímanie študentov na mobility (štúdium aj stáž) Erasmus+ KA107 (svet) – je aktuálne riešené v administratívnej rovine podpisovaním medziinštitucionánych zmlúv, nominácie študentov budú prijímané priebežne, najskorší možný termín nástupu na mobilitu bude týždeň pred začiatkom letného semestra 2020/2021. Študenti vybraní v predchádzajúcom výberovom konaní majú možnosť vďaka predĺženiu projektu zrealizovať svoju mobilitu najneskôr do 31.7.2021

VYSIELANIE ZAMESTNANCOV v rámci programu Erasmus+ KA103/ KA107

- výučba a školenie : Vysielanie zamestnancov na mobility Erasmus+ KA103 – zamestnanci vybraní na mobility v akademickom roku 2019/2020 môžu svoje mobility vďaka predĺženiu projektu realizovať aj v akademickom roku 2020/2021, najneskôr do 31.5.2021; výber zamestnancov na akademický rok 2020/2021 bude zrealizovaný v septembri 2020. Vysielanie zamestnancov na mobility Erasmus+ KA107 (svet) – zamestnanci vybraní na mobility v akademickom roku 2019/2020 môžu svoje mobility vďaka predĺženiu projektu realizovať aj v akademickom roku 2020/2021, najneskôr do 31.7.2021; výber zamestnancov na akademický rok 2020/2021 a 2021/2022 bude zrealizovaný v septembri 2020

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV v rámci programu Erasmus+ KA103 / KA107

- výučba a školenie : Prijímanie zamestnancov na mobility Erasmus+ KA103 je aktuálne riešené v administratívnej rovine prijímaním a spracovávaním dokumentácie z partnerských univerzít, najskorší možný termín nástupu na mobilitu s ohľadom na vývoj situácie COVID-19. Prijímanie zamestnancov na mobility Erasmus+ KA107 (svet) je aktuálne riešené v administratívnej rovine podpisovaním medziinštitucionánych zmlúv, dokumentácie zamestnancov budú prijímané priebežne, najskorší možný termín nástupu na mobilitu je začiatok letného semestra 2020/2021; zamestnanci vybraní v predchádzajúcom výberovom konaní majú možnosť vďaka predĺženiu projektu zrealizovať svoju mobilitu najneskôr do 31.7.2021

Tento postup sa môže aplikovať aj na študentské a zamestnanecké zahraničné pobyty v rámci iných mobilitných schém (bilaterálne zmluvy, vládne štipendiá, Národný štipendijný program, CEEPUS a pod. Pre aktuálne informácie kontaktujte zodpovednú osobu pre tieto programy.

V prípade cestovanie prikladáme aktuálne informácie z ministerstva zahraničných vecí SR, ktoré sa aktualizuje každý deň. Pred odchodom do zahraničia treba postupovať individuálne s ohľadom na jednotlivé krajiny.

Ak by v septembri 2020 vypukla 2.vlna epidémie, tak SPU v Nitre by chcela aj naďalej ponúkať ONLINE vzdelávanie predmetov vyučovaných v anglickom jazyku.

TIETO INFORMÁCIE MAJÚ INFORMATÍVNY CHARAKTER A SÚ AKTUALIZOVANÉ V SÚVISLOSTI S VÝVOJOM SITUÁCIE. PRE INDIVIDUÁLNE RIEŠENIE SITUÁCIE KONTAKTUJTE ZODPOVEDNÚ OSOBU.