Aktivity Jean Monnet
 
Informácie o aktivitách Jean Monnet na portáli Európskej komisie vrátane harmonogramu nájdete tu.
 
Sprievodca programom Erasmus + (informácie o aktivitách Jean Monnet od str.207)
 
Aktivity Jean Monnet podporujú tieto akcie:
 
• moduly Jean Monnet (výučba a výskum) – Jean Monnet Module,
• katedry Jean Monnet (výučba a výskum) – Jean Monnet Chair,
• centrá excelentnosti Jean Monnet (výučba a výskum) – Jean Monnet Centre of Excellence,
• podpora Jean Monnet pre združenia – Jean Monnet Support for Associations,
• siete Jean Monnet (politická diskusia s akademickou sférou) – Jean Monnet Network,
• projekty Jean Monnet (politická diskusia s akademickou sférou) – Jean Monnet Project
 
Cieľom akcií Jean Monnet je podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti štúdia o Európskej únii na celom svete. Tieto akcie sa zameriavajú aj na podporu dialógu medzi akademickou sférou a tvorcami politík, najmä s cieľom posilnenia riadenia politík EÚ.
 
Štúdium o Európskej únii zahŕňa štúdium o Európe ako celku s osobitným dôrazom na európsky integračný proces z hľadiska jeho vnútorných aj vonkajších aspektov. Uvedená disciplína zahŕňa aj úlohu EÚ v globalizovanom svete a podporu aktívneho európskeho občianstva a dialógu medzi ľuďmi a kultúrami.
 
Ústredné tematické oblasti sú:
 
• štúdium o EÚ a komparatívnom regionalizme,
• štúdium o komunikácii a informáciách v EÚ,
• štúdium o hospodárstve EÚ,
• štúdium o histórii EÚ,
• štúdium o medzikultúrnom dialógu v EÚ,
• interdisciplinárne štúdium o EÚ,
• štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie EÚ,
• štúdium o práve EÚ,
• štúdium o politike a riadení v EÚ
 
S daným študijným odborom sa však môžu spájať aj rôzne oblasti štúdia (napr. sociológia, filozofia, náboženstvo, geografia, literatúra, umenie, prírodné vedy, environmentalistika, globálne štúdiá atď.), ak zahŕňajú prvok výučby, výskumu alebo úvah o EÚ a vo všeobecnosti prispievajú k europeizácii učebných plánov. Porovnávacie štúdie sa budú posudzovať, len ak sa budú týkať rôznych integračných procesov vo svete.
 
Z hľadiska všeobecných cieľov Erasmus+ má program Jean Monnet tieto ciele:
 • podporovať excelentnosť vo výučbe a výskume v rámci štúdia o EÚ,
 • poskytovať študentom a mladým odborníkom vedomosti o tèmach týkajúcich sa Európskej únie, ktoré sú relevantné z hľadiska ich akademického a pracovného života a zlepšujú ich občianske zručnosti,
 • podporovať dialóg medzi akademickou sférou a tvorcami politík, najmä o posilnení riadenia politík EÚ,
 • podporovať inovácie vo výučbe a výskume (napr. medzisektorové a/alebo multidisciplinárne štúdium, otvorené vzdelávanie, vytváranie sietí s inými inštitúciami),
 • začleniť a diverzifikovať témy týkajúce sa EÚ do učebných plánov, ktoré inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ponúkajú svojim študentom,
 • zlepšiť kvalitu odbornej prípravy v oblasti tém o EÚ (pomocou modulov, ktoré sa témami o EÚ zaoberajú dôkladnejšie alebo sa rozširujú nové témy),
 • podporovať zapájanie mladých akademikov do výučby a výskumu európskych tém.
 • Očakáva sa, že program Jean Monnet prinesie pozitívne a dlhotrvajúce účinky zapojeným účastníkom, podporujúcim organizáciám, ako aj systémom politík, v rámci ktorých pôsobí.
 
Modul Jean Monnet je krátky program výučby (alebo kurz) v oblasti štúdia o Európskej únii v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Každý modul má minimálnu dobu trvania 40 vyučovacích hodín za akademický rok. Vyučovacie hodiny zahŕňajú hodiny priameho kontaktu v kontexte skupinových prednášok, seminárov a konzultácií, ktoré môžu mať tiež formu diaľkového vzdelávania, nezahŕňajú však individuálnu inštruktáž. Moduly sa môžu zameriavať na jednu konkrétnu disciplínu v rámci európskeho štúdia alebo môžu mať multidisciplinárny prístup a vyžadovať akademický vstup niekoľkých profesorov a odborníkov.
 
Katedra Jean Monnet je učiteľský post so špecializáciou v oblasti štúdia o Európskej únii pre univerzitných profesorov po dobu trvania troch rokov. Katedra Jean Monnet môže byt obsadená iba jedným profesorom, ktorý musí odpracovať minimálne 90 vyučovacích hodín za akademický rok. Vyučovacie hodiny zahŕňajú hodiny priameho kontaktu v kontexte skupinových prednášok, seminárov a konzultácií, ktoré môžu mať tiež formu diaľkového vzdelávania, nezahŕňajú však individuálnu inštruktáž a/alebo dohľad.
 
Centrum excelentnosti Jean Monnet je koordinačné stredisko kompetencií a poznatkov o témach,  ktoré sa týkajú Európskej únie. Centrum excelentnosti Jean Monnet zhromažďuje odborné poznatky a kompetencie vysokokvalifikovaných odborníkov a zameriava sa na vytváranie synergií medzi rôznymi disciplínami a zdrojmi v európskom štúdiu, ako aj na vytváranie spoločných nadnárodných
aktivít a štrukturálnych prepojení s akademickými inštitúciami v iných krajinách. Zabezpečuje tiež otvorenosť voči občianskej spoločnosti. Dôležitou úlohou centier excelentnosti Jean Monnet je osloviť študentov iných fakúlt, ktorí sa bežne nezaoberajú otázkami týkajúcimi sa Európskej únie, ako aj tvorcov politík, štátnych zamestnancov, organizovanú občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.
 
Podpora Jean Monnet pre združenia podporuje združenia, ktorých výslovným účelom je prispievať k štúdiu európskeho integračného procesu. Združenia by mali byť interdisciplinárne a prístupné všetkým zainteresovaným profesorom, učiteľom a výskumníkom, ktorí sa špecializujú na záležitosti Európskej únie v príslušnej krajine alebo regióne. Mali by reprezentovať akademickú obec v oblasti štúdia o Európskej únii na regionálnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni. Podporu získajú len tie združenia, ktoré sú úradne zaregistrované a majú nezávislé právne postavenie.
 
Siete  Jean  Monnet  podporujú  vytváranie  a  rozvoj  konzorcií  medzinárodných aktérov (inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, centier excelentnosti, oddelení, tímov, jednotlivých odborníkov atď.) v oblasti štúdia o Európskej únii. Prispievajú k zhromažďovaniu informácií, výmene postupov, budovaniu poznatkov a podporovaniu európskeho integračného procesu vo svete. Táto akcia môže podporiť aj rozšírenie existujúcich sietí podporujúcich osobitné aktivity, najmä posilniť zapojenie mladých výskumníkov do tém, ktoré sa týkajú EÚ. Tieto projekty budú založené na jednostranných návrh
och  zameraných  na  aktivity, ktoré nie je možné úspešne vykonávať  na národnej úrovni  a  ktoré  vyžadujú  zapojenie  najmenej troch  partnerských  inštitúcií  (vrátane inštitúcie žiadajúcej o grant) z
troch rôznych krajín. Ich cieľom je vykonávať projekty s medzinárodným,  nie národným rozmerom.
 
Projekty Jean Monnet podporujú inovácie, výmena skúseností a šírenie obsahu Európskej únie. Tieto projekty budú založené na jednostranných návrhoch (aj keď navrhované aktivity môžu zahŕňať aj iných partnerov) a môžu trvať od 12 do 24 mesiacov.
 • Projektmi zameranými na inovácie sa preskúmajú nové uhly pohľadu a rôzne metodiky z hľadiska zvýšenia príťažlivosti tém o Európskej únii a ich prispôsobenia rôznym cieľovým skupinám obyvateľstva (napr. projekty iniciatívy „Učenie sa o EÚ v škole“).
 • Projektmi zameranými na výmenu skúseností sa podporí diskusia a úvahy o záležitostiach európskej únie a rozšíria sa vedomosti o Únii a jej procesoch. Cieľom týchto projektov bude rozšírenie poznatkov o EÚ v rámci osobitných kontextov.
 • Projekty zamerané na šírenie obsahu sa budú týkať najmä aktivít v oblasti informácií a ich šírenia