Parkovné

Možnosť parkovania v areáli SPU v Nitre pre študentov

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite je v prevádzke prístupový systém, ktorý umožňuje vstup a parkovanie motorových vozidiel v areáli SPU.

V súčasnosti je umožnený bezplatný vstup zamestnancom a doktorandom univerzity na kartu zamestnanca SPU. Na základe požiadaviek študentov SPU sa univerzita rozhodla umožniť študentom platené parkovanie v areáli SPU.

Postup:

 • Musíte byť držiteľom preukazu študenta SPU.
 • Poplatok za parkovanie treba uhradiť bezhotovostným platobným prevodom :
 •   15 na akademický rok pre externých študentov
 •   45 € na akademický rok pre denných študentov
 •   za semester sa platí polovica sumy za rok ( 7,50 € resp. 22,50 €)
 •   Účet: IBAN SK14 8180 0000 0070 0006 6327
 •   Variabilný symbol: identifikačné číslo študenta ( 5 miestne číslo pri fotke na karte) 
 •   Špecifický symbol: 598100777
 •   Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
 • novú kartu študenta je potrebné aktivovať na snímačoch pod aulou na vrátnici za sklom.
 • pre zrýchlenie konania je vhodné zaslať potvrdenie o zaplatení poplatku na emailovu adresu: parkovanie@uniag.sk

V prípade problémov s funkčnosťou karty sa obráťte telefonicky alebo emailom na Centrum IKT, RNDr. Petra Škrovinu, AE pav., 1.poschodie, č.dv.:111, telefon: 037/6415861