Parkovné

Možnosť parkovania v areáli SPU v Nitre pre študentov

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite je v prevádzke prístupový systém, ktorý umožňuje vstup a parkovanie motorových vozidiel v areáli SPU.

V súčasnosti je umožnený bezplatný vstup zamestnancom univerzity na kartu zamestnanca SPU. Na základe požiadaviek študentov SPU sa univerzita rozhodla umožniť študentom platené parkovanie v areáli SPU.

Postup:

  • Musíte byť držiteľom preukazu študenta SPU.
  • Poplatok za parkovné uhradiť bezhotovostným platobným prevodom :
  •   15 na akademický rok pre externých študentov
  •   45 € na akademický rok pre denných študentov
  •   Účet: IBAN SK14 8180 0000 0070 0006 6327
  •   Variabilný symbol: 598100
  •   Správa pre prijímateľa: Parkovne
  • novú kartu študenta je potrebné aktivovať na snímačoch pod aulou – najprv na termináli pri Registri študentov a potom na snímači pri vrátnici
  • s potvrdenim o zaplatení parkovného sa registrovať do parkovacieho systému v kancelárii č.111, AE pav.1.poschodie

V prípade problémov s funkčnosťou karty sa obráťte na vedúceho CIKT-u, RNDr. Petra Škrovinu, AE pav., 1.poschodie, č.dv.:111, telefon: 037/6415861