Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 29. apríla uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo  odovzdanie dekrétov deviatim novým docentom.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch sa  25. apríla uskutočnilo zasadnutie riadneho valného zhromaždenia VPP s účasťou rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., kvestorky doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD., prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť prof. Ing. Mariana Brestiča, CSc., konateľa VPP SPU, s.r.o., Ing. Petra Brezovského, PhD., a vedúcich pracovníkov podniku.

vložil: Renáta Chosraviová

Na SPU v Nitre sa pod záštitou dekanov jednotlivých fakúlt 23. apríla konali študentské vedecké konferencie a Veda mladých s medzinárodnou účasťou. 

vložil: SPU Web Editor

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech podpísali v pondelok 15. apríla 2013 na pôde rezortu školstva minister Dušan Čaplovič a rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič  8. apríla 2013 oznámil rektorovi SPU prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., schválenie žiadosti SPU o nenávratný finančný príspevok (NFP) 26220220525 na projekt Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ s celkovou schválenou výškou NFP 24 993 512,29 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 26 308 960, 30 eur.