Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na Mendelovej univerzite  v Brne sa 25. júna konalo zasadnutie Vedeckej rady pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa prof. Ing. Danielovi Bírovi, PhD., dekanovi FAPZ a prof. Ing. Milanovi Križovi, DrSc., emeritnému profesorovi Technickej univerzity vo Zvolene.

vložil: Renáta Chosraviová

Tradičný deň otvorených dverí na VPP SPU, s.r.o., Kolíňany sa konal 24. júna za účasti vedenia univerzity na čele s Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a odborných pracovníkov fakúlt v poradí už po dvanásty raz.

vložil: Renáta Chosraviová

V Botanickej záhrade SPU pribudol kohút a sliepka páva korunkatého z vlastnej produkcie na Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ. Jednoročné pávy odchoval vo Vzorkovnici hrabavej hydiny v Kolíňanoch Ing. Cyril Hrnčár, PhD., odborný asistent na KHMHZ, chovný materiál zabezpečil doc. Ing. Ján Weis, CSc.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre sa 17. júna uskutočnilo stretnutie zástupcov JRC (Joint Research Centre of the European Commission) - Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Bruseli,  prof. Vladimíra  Šuchu, zástupcu generálneho riaditeľa a Guya Van den Eedeho , vedúceho oddelenia bioekonomiky a kontaktnej osoby z JRC pre projekt AgroBio Tech, s expertmi z SPU, Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) a Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV (ÚGBR),  participujúcimi na projekte.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívil 11. júna mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Pan Weifang, ktorého sprevádzali spolupracovníci - prvý tajomník Wang Ji  a obchodný radca Wang Jingsong. Na pôde univerzity vzácnych hostí privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektori, zástupcovia fakúlt a odborníci z univerzity spolupracujúci s čínskymi partnermi.