Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

V dňoch 6. a 7. septembra 2013 sa na SPU v Nitre uskutočnili obhajoby záverečných projektov dvojročného externého štúdia MBA in Agribusiness and Commerce v anglickom jazyku, akreditovaného medzinárodnou sieťou AGRIMBA. Štúdium  a prebieha pod záštitou rektora SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

vložil: SPU Web Editor

Na štadióne ČFK Nitra sa 10. 9. stretli mužstvá Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technickej univerzity vo Zvolene a domácej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na 26. ročníku tradičného  futbalového turnaja troch univerzít o putovný pohár rektora. Záštitu nad podujatím prevzal Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre, ktorý športové podujatie slávnostne otvoril.

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre sa prostredníctvom svojich študentov a pedagógov aktívne zapojila do riešenia národného projektu (NP) - Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, predloženého v rámci operačného programu Vzdelávanie, prioritná os Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, kód výzvy OPV/K/NP/2013-5.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde SPU v Nitre sa 9. septembra konalo stretnutie vedenia univerzity na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., so zástupcami kanadských univerzít - viceprezidentom Harleyom L. d'Entremontom a  riaditeľkou medzinárodných iniciatív Karen Strangovou z Nipissing University, ako aj  prezidentkou Liane Royovou a predstaviteľkou kancelárie medzinárodného rozvoja Jocelyne Landryovou  z Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

vložil: Renáta Chosraviová

Na  40. ročníku výstavy Agrokomplex, ktorá sa konala od 22. do 25. augusta, nechýbala ani Slovenská poľnohospodárska univerzita.  Návštevníkov zaujala svojou expozíciou, ktorú navrhla a vytvorila Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v spolupráci s Botanickou záhradou SPU, Kanceláriou komunikácie a práce s verejnosťou a Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou.