Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Skončil sa prvý ročník  Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2013, na ktorom sa úspešne predstavila aj naša univerzita. Počas troch dní sa na výstavisku Agrokomplex vystriedalo vyše štyritisíc návštevníkov - stredoškolákov, pedagógov a výchovných poradcov z celého Slovenska.

vložil: Renáta Chosraviová

V aule SPU sa 11. októbra konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti priznania akademického titulu philosophiae doctor absolventom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a odovzdania certifikátov absolventom medzinárodného štúdia MBA.

vložil: Ing. Lucia Grešová

Prvé vyšehradské doktorandské sympózium s názvom Multifunkčnosť a regionálny rozvoj sa konalo na Univerzite Sv. Štefana v Gödöllő v Maďarsku v dňoch  3.-5. októbra 2013. Podujatie bolo zorganizované ako súčasť strategického projektu Medzinárodného vyšehradského fondu IVF č.3111007  „Trvalo udržateľný rozvoj v agrisektore krajín V4 a spolupracujúcich regiónov".

vložil: Renáta Chosraviová

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, s.r.o., Kolíňany, v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 (Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam) zrealizoval projekt Prestavba rodinného domu na penzión, schváleného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

vložil: Renáta Chosraviová

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa  aj s rozvojovým projektom Rady študentov s názvom VŠ AZU – aktivita zvyšuje úspech predstavil aj študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.