Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na prvú oficiálnu návštevu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zavítal 7. februára nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indonézskej republiky v SR Djumantoro Purwokoputro Purbo v sprievode zástupkyne veľvyslanectva Meylie Wulandari . Vzácneho hosťa na našej alma mater privítal rektor Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektori a dekani.  Predmetom rozhovoru bolo vyhodnotenie doterajšej a načrtnutie budúcej akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce.

vložil: Renáta Chosraviová

Debrecénska univerzita – Centrum pre poľnohospodárske a ekonomické vedy, Mendelova univerzita v Brne, Česká zemědělská univerzita v Prahe, Poľnohospodárska univerzita v Bydgoszci a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pripravila putovnú výstavu fotografií s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) – Zmeny hodnotových orientácií (Changing Value Preferences).

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si 29. januára pripomenula desiate výročie svojho založenia.V aule univerzity sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FBP, na ktorom sa okrem vedenia univerzity a fakulty zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Peter Plavčan, predstavitelia partnerských univerzít, spolupracujúcich inštitúcií a ďalší hostia. • video •

vložil: Renáta Chosraviová

V sobotu 19. januára 2013 sa v estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre uskutočnil 6. Akademický ples nitrianskych univerzít. Kultúrno-spoločenské podujatie slávnostne otvoril Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  • video •

vložil: Renáta Chosraviová

V uplynulom období na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a ďalších spolupracujúcich fakultách intenzívne prebiehali činnosti súvisiace s prípravou na akreditáciu študijného programu vinárstvo. Na 69. zasadnutí Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, konanom 5. – 6. decembra 2012, bol uvedený študijný program uznaný spôsobilým na štandardnú dĺžku štúdia.