Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V uplynulom období na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a ďalších spolupracujúcich fakultách intenzívne prebiehali činnosti súvisiace s prípravou na akreditáciu študijného programu vinárstvo. Na 69. zasadnutí Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, konanom 5. – 6. decembra 2012, bol uvedený študijný program uznaný spôsobilým na štandardnú dĺžku štúdia.

vložil: Renáta Chosraviová

Exteriérová inštalácia historického traktora Zetor 25 v areáli SPU vznikla v septembri 2012 v rámci študentského projektu VraK(ing), podporeného spoločnosťou Telefónica prostredníctvom grantového programu O2 Think Big, Orange, Nitrianskou komunitnou nadáciou a sponzormi, s cieľom revitalizovať a obnoviť park, a tak prilákať študentov do vonkajších  priestorov univerzity, kam sa budú radi vracať.
• video •

vložil: Renáta Chosraviová

Predvianočný čas na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre spríjemnil 2. ročník benefičného podujatia Vianočný dar SPU, ktorý sa uskutočnil 12. decembra pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.  Finančný výťažok z podujatia bol aj tento rok  venovaný Správe zariadení sociálnych služieb (SZSS) mesta Nitry pre autistické deti a mládež. • video •

vložil: Renáta Chosraviová

Vyšehradská asociácia univerzít (VUA), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Poľnohospodárska univerzita vo Varšave (SGGW) organizovali 6. decembra vo Varšave Medzinárodné sympózium VUA na tému Udržateľný rozvoj a agropodnikanie. Zúčastnilo sa na ňom 50  zástupcov zo 14 univerzít z 10 krajín.

vložil: Renáta Chosraviová

V nitrianskej synagóge sa 3. decembra konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Počas neho primátor Nitry Jozef Dvonč udelil Cenu mesta výnimočným osobnostiam Nitry, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dostal cenu za bohatú vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu, výrazný rozvoj vysokého školstva a prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte.