Štrukturálne fondy EÚ - projekty SPU v Nitre

Štrukturálne fondy EÚ - Základné informácie o schválených projektoch spolufinancovaných zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku"

Výzva OPKZP-PO2-SC211-2018- 42

Doba realizácie projektu: 11/2019 - 09/2020

Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16 "Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“

Doba riešenia projektu: 07/2017 - 05/2021

Výzva OPVaV-2012/5.1/04-SORO

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SPU v Nitre za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Doba realizácie projektu: 10/2012- 12/2013

Výzva OPVaV-2009/2.2/04-SORO

Názov projektu: Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí
Doba riešenia projektu: 01/2011 - 10/2013

Výzva OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia
Doba riešenia projektu: 10/2010 - 09/2012

Výzva OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu
Doba riešenia projektu: 09/2010 - 05/2013

Výzva OPVaV-2009/5.1/03-SORO

Názov projektu: Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre
Doba riešenia projektu: 09/2010 - 08/2012

Výzva OPV-2009/1.2/01-SORO

Názov projektu: Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre
Doba riešenia projektu: 08/2010 - 04/2013

Výzva OPVaV-2009/2.1/02-SORO

Názov projektu: Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Plus
Doba riešenia projektu: 02/2009 - 04/2011

Výzva OPVaV-2008/2.2/01-SORO

Názov projektu: Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekologickej udržateľnosti produkčného agrosystému
Doba riešenia projektu: 10/2009 - 03/2012

Výzva OPVaV-2008/5.1/02-SORO

Názov projektu: Prostredníctvom investícií do informačno-komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre
Doba riešenia projektu: 07/2009 - 12/2011

Výzva OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Názov projektu: Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity
Doba riešenia projektu: 02/2009 - 04/2011

Výzva OPVaV-2008/5.1/01-SORO

Názov projektu: Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre
Doba riešenia projektu:12/2008 - 07/2010