Záverečné práce

Záverečné  práce odovzdávajú študenti v elektronickej forme uložením do databázy Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) priamo zo svojho konta v UIS. Odkaz na aplikáciu Záverečné práce pre študentov je umiestnený v agende Moje štúdium v Portáli študenta. Ikona sa zobrazí iba v prípade, keď bolo vložené Zadanie záverečnej práce.

Po vložení práce prebehne kontrola originality, ktorú na strane CRZP overuje Antiplagiátorský systém (APS). Výsledkom kontroly je výstup v podobe Protokolu o kontrole originality, ktorý identifikuje tie časti textu vloženej práce, ktoré sú totožné s časťami textov iných prác uložených v CRZP, ako aj s vybranými textami na webe, resp. internetovými zdrojmi. K dispozícii je materiál Ako čítať a interpretovať Protokol o kontrole originality v. 2.0 (PDF).

Po kontrole práce študent – autor záverečnej práce – spracuje Licenčnú zmluvu. Licenčná zmluva o použití záverečnej práce je právny dokument, ktorý upravuje spôsob použitia a zverejnenia záverečnej práce.

Elektronická verzia záverečnej práce musí byť spracovaná v súlade s podmienkami, ktoré určujú vnútorné predpisy, pričom musia byť splnené tieto podmienky:

  • elektronická verzia musí byť totožná s tlačenou verziou,
  • zdrojový súbor nesmie byť zaheslovaný, resp. nesmú byť použité iné ochranné prvky,
  • formátom je PDF (v súčasnosti umožňujú všetky kancelárske balíky/textové editory) prevoditeľné na čistý text.

Korektnosť PDF súboru možno otestovať na stránkach CRZP pomocou jednoduchého testera prevodu PDF súborov na čistý (plain) text.

Záverečná práca musí byť označená ako finálna až v prípade jej konečnej verzie – nebudú žiadne dodatočné úpravy, to už systém nedovolí – pričom sú vložené aj všetky konečné verzie príloh (ak prílohy sú).

 

Dokumenty k záverečným prácam na SPU v Nitre

Smernica o záverečných a habilitačných prácach 2/2020, prílohy

Odporúčania pre správne citovanie a odkazovanie na literatúru pre študentov SPU v Nitre (PDF)

Publikačná etika (PDF)

Oznam pre vedúcich záverečných prác, školiteľov a študentov (PDF)

Informácie k bezodplatnému citovaniu noriem STN

Posudky v slovenskom jazyku

Posudky v anglickom jazyku