Štúdium

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vrcholnou vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na základe vedeckých poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a v príbuzných vedných oblastiach a tvorivé vedecké bádanie. Jej poslaním je zabezpečenie vzdelávania, výskumu a poradenstva tak, aby vytvárala a prenášala poznatky potrebné na rozvoj poľnohospodárstva a príbuzných vedných oblastí, rozvoj vidieka na Slovensku, s celkovým prepojením na medzinárodné spoločenstvo. Svoje poslanie napĺňa výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie.

SPU a jej fakulty poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov uskutočňovaných v troch stupňoch:
  • stupeň - bakalársky,
  • stupeň – inžiniersky,
  • stupeň - doktorandský.

SPU je jedinečnou vzdelávacou inštitúciou svojho druhu na Slovensku a štúdium na jej fakultách je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou. Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, ktorý zodpovedá Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).

Vo všetkých stupňoch štúdia v dennej aj externej forme študuje takmer 6 000 študentov. Univerzita má v súčasnosti priznané právo udeľovať akademické tituly v 47 študijných programoch pre bakalársky, 36 pre inžiniersky a v 24 študijných programoch pre doktorandský stupeň štúdia. Na niektorých fakultách je možné študovať celý študijný program v anglickom jazyku, vo viacerých študijných programoch slovenskom jazyku a časť predmetov anglickom jazyku a na všetkých fakultách vybrané predmety v anglickom jazyku.

Doplňujúce pedagogické štúdium je súbežným 4-semestrálnym štúdiom, v rámci ktorého denní študenti získavajú popri inžinierskom štúdiu aj pedagogickú spôsobilosť, a tým aj možnosť rozšíriť možnosti svojho uplatnenia na trhu práce ako učiteľ odborných poľnohospodárskych predmetov. Doplňujúce pedagogické štúdium pre denných študentov SPU je vo vzťahu k odbornému inžinierskemu štúdiu organizované ako súbežné štúdium a je ukončené záverečnou skúškou.

 

Akreditované študijné programy

Organizácia štúdia

ECTS

Informácie pre uchádzačov

Informácie pre študentov

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Informácie pre absolventov

Kvalita vzdelávania

Celoživotné vzdelávanie

MBA štúdium

Predpisy súvisiace so štúdiom

Správy o vzdelávacej činnosti

Uznanie dokladov o vzdelaní

Štipendiá

E-Learning

Absolventi (podľa fakulty a ročníka)   (podľa fakulta a mena)

Študentská rada vysokých škôl

Voľnočasové aktivity

Kontakt