Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre

Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre - výzva OPVaV-2009/5.1/03-SORO

  • Názov projektu

Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre

  • Cieľ projektu

Vybudovanie a modernizácia IKT, so zameraním na IKT siete, prístroje, vybavenie a zariadenia využívajúce IKT a rekonštrukcia priestorov SPU v Nitre

  • Aktivity projektu

1.1 Komplexná modernizácia technologického vybavenia

 - modernizácia technologického vybavenia SPU v Nitre s cieľom zlepšiť dostupnosť internetu, sieťových služieb a lokálnych systémov univerzity vo všetkých priestoroch univerzity,
 - zvýšenie dostupnosti výpočtového výkonu a lepšie využitie existujúcich dátových kapacít Univerzity,
 - komplexná správa IT systémov univerzity,
 - harmonizácia knižnično-informačného systému so zameraním na aplikáciu medzinárodných formátov pre komunikáciu bibliografických informácií s cieľom zlepšiť prístupnosť knižničných dokumentov a služieb,
 - zavedenie moderného video konferenčného systému na zefektívnenie komunikácie s ostatnými vysokoškolskými zariadeniami, s riadiacim orgánom a so svetom,
 - zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zvýšenie kvality vzdelávania s ohľadom na ubytovaných študentov univerzity,
 - zabezpečenie zvýšenia energetickej efektívnosti.

2.1 Stavebné práce
 - zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a zvýšenie kvality vzdelávania s ohľadom na ubytovaných študentov univerzity,
 - zabezpečenie zvýšenia energetickej efektívnosti.

  • Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu

5 862 418,28 €

 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Kompletná fotodokumentácia:

Výzva OPVaV-20095.103-SORO.zip