Pravidlá a podmienky pre prijatie na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium:
  • bakalárskeho stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou,
  • inžinierskeho stupňa je úspešné absolvovanie študijného programu na bakalárskom stupni štúdia,
  • doktorandského stupňa je úspešné absolvovanie študijného programu druhého stupňa štúdia.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium určuje fakulta, ktorá uskutočňuje daný študijný program tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia umožňujú výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.

Konkrétne podmienky prijatia na štúdium sú uvedené pri každom študijnom programe v jednotlivých stupňoch štúdia danej fakulty: