Orgány univerzity

Rektorka

Rektorka SPU je štatutárnym orgánom univerzity, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť zodpovedá AS SPU, ak zákon neustanovuje inak.

Poradné orgány rektorky

 

Akademický senát

V AS SPU je každá fakulta zastúpená piatimi členmi, z toho sú vždy traja zamestnanci SPU zaradení na fakulte a dvaja študenti fakulty. Odborní zamestnanci SPU nezaradení na fakultu sú v AS SPU zastúpení troma členmi.

Vedecká rada

Vedecká rada SPU je vrcholným orgánom univerzity v oblasti zvyšovania úrovne a rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu, výskumu, vývoja, vedy a techniky.

Správna rada

Správna rada SPU je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom podporuje posilňovanie väzieb univerzity a spoločnosti.

Odborová organizácia

Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre zastrešuje činnosť odborovej organizácie, ktorá  je tvorená fakultnými organizáciami a dielenskými organizáciami.