Akreditované odborné programy a kurzy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytuje a organizuje ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, resp. umožňuje doplniť, obnoviť, prehĺbiť či rozšíriť nadobudnutú kvalifikáciu. V súčasnosti je na SPU v Nitre akreditovaných 46 modulových a nemodulových programov a kurzov ďalšieho vzdelávania, ktoré vyučujú učitelia a výskumní pracovníci jednotlivých fakúlt SPU v Nitre v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Dokladom o ukončení vzdelávacieho programu je Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá SPU v Nitre.

V prípade záujmu o niektorý z odborných vzdelávacích programov nás prosím kontaktujte na kvszk@uniag.sk

Aktuálna ponuka vzdelávacích kurzov pre akademický rok 2021/2022

Milí uchádzači, 

ponuku  akreditovaných vzdelávacích kurzov vytvárame v spolupráci s fakultami a pracoviskami na SPU v Nitre a pravidelne otvárame kurzy z tejto ponuky.

Ak chcete, aby sme vám zasielali informácie o otvorení nových akreditovaných vzdelávacích kurzov alebo o  aktuálnych termínoch uzávierky prihlášok, vyplňte  kontaktný formulár.

Predaj z dvora (10 h)

link na infoleták Predaj z dvora (pdf)

Kurz Predaj z dvora predstavuje jeden z piatich modulov programu ďalšieho vzdelávania s názvom Podpora rozvoja vidieka. Je vhodný pre poľnohospodárskych podnikateľov, ako aj pre všetkých záujemcov o problematiku, vrátane nepodnikateľov. Účastníci kurzu získajú základné informácie o predaji z dvora, informácie o spôsobe distribúcie produktov a praktické rady pre realizáciu týchto aktivít. Organizačne je zabezpečovaný Katedrou regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a na výučbe participuje lektor z praxe. Rozsah kurzu: 10 hodín (t.j. 2 dni). Predpokladaný termín realizácie kurzu: 20 - 21. október 2021. Cena kurzu: 80 EUR. Podmienky realizácie kurzu: Zaslať vyplnenú a podpísanú oskenovanú záväznú prihlášku na kurz do 31. augusta 2021 na adresu: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra alebo mailom: kregionalistiky@gmail.com Minimálny počet zaevidovaných záujemcov o kurz: 10 (v prípade nenaplnenia počtu sa kurz nerealizuje). Dôležité: Ak aktuálna pandemická situácia neumožní organizovať kurz prezenčne, bude kurz alternatívne zabezpečený v online forme.

 

 

Brožúra Celoživotné vzdelávanie na SPU v Nitre

link na brožúru Celoživotné vzdelávanie na SPU v Nitre (pdf)

Akreditované odborné programy a kurzy na SPU v Nitre

Základy Open-source GIS (16 h)

Tribotechnik (18 h)

Ošetrovanie ošípaných (16 h)

Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín (15 h)

Riadenie strategického rozvoja vidieka s využitím metódy LEADER (204 h)

Sladovníctvo a pivovarníctvo (30 h) - kurz sa realizuje v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a prihlásiť sa dá iba prostredníctvom Slovenskej živnostenskej komory http://www.malepivovary.sk/vzdelavanie/

Ekonomika a manažment podniku v európskych dimenziách (165 h)

Ekonomika a manažment poľnohospodárskeho podniku (50 h)

Vodné hospodárstvo (140 h)

Kontrola miestnej územnej samosprávy (90 h)

Destinačný manažment (46 h)

Syrárstvo (40 h)

Udržateľné poľnohospodárstvo v rozvoji vidieka (16 h)

Medzinárodné vzťahy a globalizácia (16 h)

Medzinárodné podnikanie a obchod  (16 h)

Regionálny rozvoj a marketing (12 h)

Vzdelávací modulový program Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov

 

Vzdelávací modulový program: Podpora rozvoja vidieka
- modul: Predaj z dvora (10 h)
- modul: Sociálny rozvoj vidieka (20 h)

 

Vzdelávací modulový program: Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
- modul:  Pozemkové úpravy (16 h)

 

Vzdelávací modulový program: Agroenergetika v životnom prostredí
- modul:  Konverzia biomasy (10 h)

 

Vzdelávací modulový program: Arboristika v správe a údržbe zelene
- modul:  Hodnotenie stavu stromov (10 h)
- modul:  Rez stromov a krov (10 h)

 

Vzdelávací modulový program: Hodnotenie nápojov
- modul:  Hodnotenie liehovín (10 h)
 
Vzdelávací modulový program Fundamenty enológie