Kolégium rektorky

Kolégium rektorky SPU v Nitre  je stálym poradným orgánom rektorky.

Stálymi členmi kolégia rektorky sú prorektori, kvestor, dekani, predseda AS SPU, predseda UO OZ PŠaV, riaditelia celoškolských pracovísk a vedúci súčastí univerzity, zástupcovia študentov.

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
Ing. Zuzana Gálová
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
prof. Ing. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Ing. Lucia Gabríny, PhD.
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Ing. Ľubica Pastrnáková
Ing. Ľuboš Határ
PaedDr. Ľubomír Urban
Ing. Ľubica Ďuďáková
Ing. Ján Lajda
Ing. Ján Dzurjanin
Ing. Anna Božiková