AWE strom a krajina - výberová online prednáška

Téma: AWE strom a krajina - výberová online prednáška ponúkne exkurz do histórie profesie krajinného architekta v slovenských podmienkach. Predstaví typologickú rôznorodosť zadaní, riešených priestorov a charakteru diel, na ktorých ateliér pracoval - od detailu až po krajinný segment. Pozornosť poslucháčov upriami na dosiaľ neriešenú problematiku slovenskej krajiny v komplexnom ponímaní a nastolí otázniky nad budúcim smerovaním profesie slovenského krajinného architekta.
Prednášajúca: Ing. Eva Wernerová, autorizovaná krajinná architektka, AWE Ateliér. Eva Wernerová je absolventkou piešťanskej záhradníckej školy a Mendelovej univerzity v Brne v odbore záhradná architektúra. V roku 1993 založila Ateliér pre krajinnú tvorbu – AWE ATELIÉR Piešťany. Autorizáciu v SKA získala medzi prvými krajinármi v roku 2004. AWE Ateliér sa venuje hlavne verejným priestorom, historickej zeleni, ekologickej tvorbe, obytným zónam, zeleni obcí, krajine a prírode blízkej revitalizácii vodných tokov. V roku 2008  sa Eva Wernerová stala laureátom CE.ZA.AR v kategorii exteriér za revitalizáciu riečky Dubová v Piešťanoch, cenu Stavba roka 2009 získala za rekonštrukciu oponického parku.
Dátum a čas: 10. 11. 2020, 17.00 - 18.30 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.

Ísť späť