Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

 

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre (adresa: SlPK, Štúrova 51, poschodie 00, miestnosť 16), zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

Kontakt: Mgr. Jana Rybanská, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva, Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre, tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Smernica č. 8/2020 Zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

1. Zoznam koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
2. Primerané úpravy a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre v závislosti od charakteru ich špecifických potrieb
3. Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení
4. Potvrdenie o poruchách učenia
5. Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby
6. Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
7. Súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb
8. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
9. Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb
10. Odporúčanie koordinátora pre študenta so špecifickými potrebami

 

Formulár pre študentov so špecifickými potrebami:

 

Koordinátori pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka:
Mgr. Jana Rybanská, PhD.,
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva,
Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre,
tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk
 
Fakultní koordinátori:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.,
Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre,
tel.: 037/641 4800, e-mail: klara.vavrisinova@uniag.sk
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov FBP SPU v Nitre,
tel.: 037/641 4421, e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
PaedDr. Irena Felixová
Katedra jazykov FEM SPU v Nitre,
tel.: 037/641 4550, e-mail: irena.felixova@uniag.sk
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Ing. Martin Prčík, PhD.,
Katedra environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU v Nitre,
tel.: 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.sk
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
doc. Ing. Roberta Štěpánková, PhD.,
Dekanát FZKI SPU v Nitre,
tel.: 037/641 5429 (5412), e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk
 
Technická fakulta
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.,
Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre,
tel.: 037/6414402, e-mail: Maros.Korenko@uniag.sk
 
 

 

Zákon č. 57/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 100 - Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami)

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študentov so špecifickými potrebami

Metodické usmernenie na vytváranie podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách

Charakteristika ochorení

 

 

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/pracoviska/citaren.jpg

Knižnično informačné služby a poradenstvo zamerané na prácu s informáciami poskytuje študentom so špecifickými potrebami Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU. Pre tento účel má vytvorené virtuálne pracovisko - Centrum informačných služieb a poradenstva (CISP). Viac informácií možno nájsť na adrese http://www.slpk.sk/sluzby/disab.html