tl_files/download/dokumenty/KH2020/logo/H2020c.jpg                                                                                                                                                                                   Zdroj: www.ntnu.edu

Kancelária HORIZONT 2020 na SPU v Nitre
 
Dňa 1. apríla 2015 bola na SPU v Nitre zriadená Kancelária Horizont 2020. Činnosť kancelárie je zameraná na administráciu a zabezpečovanie koncepčných prác v oblasti medzinárodných výskumných programov (najmä Horizont 2020). V prepojení na medzinárodnú spoluprácu bude vykonávať aj konzultačnú činnosť a interpretáciu odborných informácií z informačných zdrojov pre potreby vedeckej i pedagogickej činnosti.
 
Kontakt
 
Mgr. Martin Valach, PhD.
+421 37 641 4962
  
Ing. Eva Ďurčanská, PhD.
eva.durcanska@uniag.sk 
+421 37 641 4916
 
Kanceláriu nájdete v miestnosti 2.13 vo Výskumnom centre AgroBioTech
 
 
 
Horizont 2020 je program Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií.  Horizont 2020 je hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa majú napĺňať záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii. Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť. Viac...
 
 
V tejto časti nájdete základné identifikačné údaje o univerzite, stručnú všeobecnú charakterisktiku (v angličtine) a prehľad projektov 7. rámcového programu s účasťou SPU v Nitre.
 
V tejto časti nájdete informácie o aktuálne prebiehajúcich projektoch programu Horizont 2020 s účasťou SPU v Nitre a základné údaje o podaných projektových návrhoch s účasťou SPU v Nitre.
 
 
Zapojenie SPU do programu Interreg Europe