Doplňujúce pedagogické štúdium

SPU v Nitre zabezpečuje pre absolventov a študentov vysokých škôl doplňujúce pedagogické štúdium v zmysle Vyhlášky č. 581/2007 Z.z. MŠ SR o doplňujúcom pedagogickom štúdiu (ďalej DPŠ). Absolventi získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.  

SPU má v súčasnosti akreditované nasledovné programy DPŠ pre absolventov inžinierskych študijných programov s platnosťou do 31. 12. 2019:

- na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných ekonomických predmetov

- na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných technických predmetov

- na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných  potravinárskych predmetov

- na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných  poľnohospodárskych predmetov

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Centra pedagogiky a psychologického poradenstva FEM.