Rektor poveril funkciou troch prorektorov SPU

napísal

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  dňom 7. júla 2014 poveril funkciou troch prorektorov SPU.  Prorektorkou pre vzdelávaciu činnosť a ECTS aj pre druhé funkčné obdobie zostáva prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. Funkciu prorektora pre vedu a výskum bude v nadchádzajúcom období vykonávať  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (FEŠRR), funkciu prorektorky pre informatizáciu a rozvoj univerzity doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (FZKI). Rektor SPU od 7. 7. 2014 poveril prof. JUDr. Annu Bandlerovú, PhD., dekanku Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, úlohou inštitucionálnej koordinátky programu ERASMUS.

Doterajších prorektorov – prof. Ing. Dr. Elenu Horskú, doc. Ing. Zuzanu Palkovú, PhD., a prof. Ing. Mariána Brestiča, CSc., prijal 2. júla rektor SPU a poďakoval  im za spoluprácu a odvedenú prácu.   


Vizitky nových prorektorov

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., pôsobí na SPU od roku 1992. Na  Katedru meliorácií nastúpila do pozície technického pracovníka. Po úspešnom konkurze prešla na Katedru regionálneho rozvoja na miesto odborného asistenta a v roku 1999 na Katedru záhradnej a krajinnej architektúry, kde pôsobí dodnes.  Vysokú školu ukončila v Bratislave na Fakulte architektúry STU – odbor urbanizmus v roku 1987. V roku 2002 získala vedeckú hodnosť PhD. v odbore krajinné inžinierstvo a vedecko-pedagogický titul docent v roku 2007 v odbore 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra na FZKI SPU v Nitre. Od roku 2006 je prodekankou fakulty, podieľa sa na manažérskej práci najmä vo vzťahu k organizovaniu vedeckovýskumnej činnosti.

Počas pôsobenia na SPU absolvovala niekoľko zahraničných pobytov, napríklad  na University of Wageningen v Holandsku, na BOKU vo Viedni v Rakúsku, na University of Dellaware, v USA, na Taiwane, participovala na aktivitách Baltic University Programme. Zahraničné kontakty rozvíjala aj počas viacerých konferencií a stáží (v Sankt Peterburgu, Dubline, Paríži, Valencii, Evore, Lisabone, Edinburgu a i.). Viedla viac ako 20 bakalárov, viac ako 80 diplomantov a vychovala 7 doktorandov.

Je členka Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT), European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), Odborovej komisie FZKI v študijnom odbore 6. 1. 17 Krajinná a záhradná, členka redakčnej rady Acta Horticulturae et Regiotecturae, členka komisie KEGA č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia a  ZUUPS (Združenie urbanistov a územných plánovačov Slovenska) pri Spolku architektov Slovenska.

 

Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.,  je absolventom Strojníckej fakulty (SjF) STU v Bratislave (1977), kde aj v roku 1982 získal titul CSc. (PhD.) Od  roku 1982 do 1985 pracoval na SjF v Bratislave ako odborný asistent. Od roku 1985 do 2013 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Technickej fakulte SPU v Nitre. V roku 1988 bol menovaný za docenta, v roku 2007 sa habilitoval za docenta v odbore 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika a o dva roky neskôr bol menovaný za profesora v rovnakom odbore. V rokoch 2006 až 2011 bol prodekanom Technickej fakulty SPU v Nitre pre vedeckovýskumnú činnosť a tretí stupeň štúdia. V súčasnosti je vedúcim samostatného výskumného a vzdelávacieho pracoviska FEŠRR – Centra výskumu bioenergie. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku aj v zahraničí. Viac ako 17 rokov sa venuje najmä energetickému využívaniu poľnohospodárskej živočíšnej a rastlinnej biomasy. Vybudoval experimentálnu bázu na overovanie energetickej výťažnosti poľnohospodárskej biomasy na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o. v Kolíňanoch, kde prevádzkuje aj demonštračnú bioplynovú stanicu. Vychoval 16 doktorandov. Riešil viac ako 48 projektov pre prax. Podieľal sa na riešení 22 domácich grantových úloh a 9 medzinárodných projektov 5.,  6. a v súčasnosti 7. Rámcového programu EÚ. Za rozsiahlu aktívnu vedeckovýskumnú činnosť získal celý rad uznaní. V roku 2006 bol ocenený titulom Vedec roka – za výsledky v programoch EÚ 2005, okrem toho získal v roku 2009 štátne vyznamenanie - Bronzovú medailu ministra pôdohospodárstva SR – za pedagogickú činnosť spojenú s výskumom obnoviteľných zdrojov energie a v roku 2011 malú medailu sv. Gorazda MŠVVaŠ SR za dlhoročnú prácu vysokoškolského pedagóga, prínos vo výskume a medzinárodnej spolupráci v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

 

Späť