Na svetovej výstave EXPO 2017 sa zúčastnili aj odborníci z SPU

napísal

V koordinácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa 19. – 23. júna uskutočnila spoločná výskumná a podnikateľská misia na svetovú výstavu EXPO 2017 v Astane, Kazachstan. Slovenská republika sa na výstave prezentovala vlastným pavilónom, ktorého súčasťou bola aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR zabezpečovala účasť jedenástich špičkových vedeckých pracovníkov z piatich univerzít, resp. výskumno-vývojových inštitúcií, ktorí v rámci bilaterálneho kazašsko-slovenského fóra prezentovali excelentné výstupy svojej práce, ktoré majú široké uplatnenie v praxi a dosahujú európsku a svetovú kvalitu.

SPU v Nitre prezentovala prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka FBP, doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (FBP), doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., (FAPZ) a Ing. Lucia Hlavačková (FAPZ).

Návštevníci výstavy, na ktorej malo zastúpenie vyše 120 krajín z celého sveta a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií, sa mohli oboznámiť s Kazachstanom a s tematikou výstavy Future energy – Energia budúcnosti. Výstava EXPO 2017, a najmä národný pavilón Kazachstanu, prezentovali pokročilé technológie a tzv. zelené riešenia, ktoré sa začínajú využívať v praxi, ako aj myšlienku urobiť z hlavného mesta Astany do roku 2050 high-tech sídlo a lídra v regióne s počtom obyvateľov vyše 500 miliónov, ktoré bude maximalizovať využitie energie z obnoviteľných zdrojov.

Misia MŠVVaŠ SR, ktorej súčasťou boli predstavitelia Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty agrobiológie  a potravinových zdrojov, prezentovala výsledky vedy a výskumu v oblasti bezpečnosti potravinových zdrojov a potravín. Prezentované poznatky boli zhrnuté do témy Inovative genetic management of farm animals and crop for food security. V spolupráci so SARIO a partnerskou agentúrou v Kazachstane sa na prezentácii zúčastnili zástupcovia z výskumných organizácií v oblasti šľachtenia rastlín a zvierat, agrobiotechnológií a firiem poskytujúcich poradenstvo a služby pre poľnohospodárstvo.

Pracovné rokovanie otvorila Ing. Patrícia Žáčiková, generálna komisárka slovenskej expozície na EXPO ASTANA 2017, Peter Juza, veľvyslanec SR v Kazachstane, generálny riaditeľ Sekcie potravinárstva a obchodu MPaRV SR Ing. Milan Lapšanský a hlavný štátny radca  Odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Ing. Lukáš Zendulka. Prioritné oblasti rozvoja Kazachstanu prezentoval zástupca riaditeľa spoločnosti ASTANA Invest, ktorý zdôraznil, že vzdelávanie a poľnohospodárstvo patria medzi základné priority Kazachstanu, čo potvrdili aj prítomní zástupcovia výskumu a praxe. Zároveň prezentoval formy a možnosti podpory investícií a spolupráce. Po oficiálnom otvorení zástupcovia SPU v Nitre prezentovali poznatky orientované na využitie v praxi. Po prezentáciách všetkých zástupcov vedy a výskumu na Slovensku prebehli B2B (Business to Business) rokovania. Prihlásilo sa na ne 13 zástupcov, ktorí mali záujem o možnosť aplikácie našich poznatkov do praxe vo forme vzdelávania a prípravy odborníkov pre podmienky Kazachstanu a súčasne vytvorenie spoločných študijných programov medzi slovenskými a kazašskými univerzitami. Záujem o spoluprácu prejavili zástupcovia Ministerstva poľnohospodárstva Kazachstanu, Kazašská agrotechnická univerzita, Republikový zväz chovateľov herefordského plemena, Kazagro marketing, a.s., Republikový zväz chovateľov plemena Auliekol Kazachstanu, Republiková komora Angus Kazachstanu, obchodná spoločnosť CBET Kazachstan, Ústav všeobecnej genetiky a cytológie (Almaty) a i. S osobitným záujmom sa stretli informácie v oblasti genetického profilovania a vysledovania v populáciách hospodárskych zvierat, vysledovateľnosti potravín a ich bezpečnosti s využitím najmodernejších agrobiotechnológií, ako aj možnosti využitia biotechnológií v oblasti živočíšnej a rastlinnej genetiky. Potešujúce bolo zistenie, že kazašská strana má záujem zorganizovať bilaterálne projekty s cieľom aplikovať prezentované technológie a postupy do praxe, ktoré je možné z ich strany podporiť. Túto skutočnosť pri osobnom rokovaní zdôraznil aj veľvyslanec Peter Juza. Vyjadril ochotu podporiť takúto formu spolupráce, ako vysokoškolské štúdium v oblasti poľnohospodárstva na Slovensku. Podporu týmto aktivitám vyjadrili aj zástupcovia ministerstiev. Tieto myšlienky boli potvrdené aj počas neformálnych rokovaní.

V rámci B2B boli diskutované konkrétne formy a možnosti spolupráce. Treba zdôrazniť, že kazašskí partneri boli na rokovania dôkladne pripravení. Mali záujem o pomoc pri realizovaní nového šľachtiteľského programu v chove oviec, použitia molekulárno-genetických metód pri identifikácii jedincov a genetického profilu plemien, aplikácie moderných zootechnických postupov v manažmente stád, využitia biotechnológií v reprodukcii dobytka, ako aj pestovania  a šľachtenia ľanu siateho. Súčasťou B2B rokovaní boli aj zástupcovia potravinárskych podnikov zo SR, ktorí prezentovali svoje produkty, zámery a diskutovali možnosti realizácie svojich výrobkov v Kazachstane. Aj v tomto smere boli nadviazané kontakty a navrhnutá spolupráca  s našou univerzitou. Oblasť výskumu a vzdelávania reprezentovali zástupcovia Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Neuroimunologického ústavu SAV, Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s., Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a zástupcovia našej univerzity. Oblasť praxe reprezentovali zástupcovia T-Industry, Mega & Loman, Spann-Exim, GTB Liptovský Hrádok, Infinity Capital Group, Sensoneo, štátny podnik LESY SR, Slovenské biologické služby, Novofruct SK,  DRU Zvolen, Víno Natural Domin & Kušický, McCarter, McLLOYDS, Chemobal, GAS Familia, ALFA-R, Róbert Gašparík Mäsovýroba, Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Nimrod rest, Koliba Trade, Pečivárne Liptovský Hrádok, Rettenmeier Tatra Timber, Liptospol, Hydina Holding, Agro Mútne, Akbaries.

Participácia zástupcov oblastí vzdelávania, výskumu a praxe predstavovala vynikajúcu možnosť prepojenia vedomostného trojuholníka, ktorý je nevyhnutný pre formovanie medzinárodných konzorcií.

 

O podujatí čítajte aj na: http://www.minedu.sk/spickovi-slovenski-vedci-sa-zucastnili-misie-na-vystave-expo-2017-v-astane/

Späť